​ ​ประกาศ
​● ประกาศที่ออกรายปี
ค้นหาประกาศ
 ​
​ ​การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
​● หลักทรัพย์ออกใหม่ 
​●​ ค้นหาหนังสือชี้ชวน / แบบ filing​
 ​
 ข้อมูลจากแบบรายงาน​ ​
●​ กำหนดส่งรายงานต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียน
​● งบการเงินของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์
​แบบ 56-1 (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี)
●​ แบบ 56-2 (รายงานประจำปี)​
​แบบ 59 (รายงานการการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน)
แบบ 246-2 (รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์)
●​ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 ​
​ขึ้นทะเบียน / Download แบบฟอร์ม - บริการออนไลน์
​การให้ความเห็นชอบ
Download แบบฟอร์ม - บริการออนไลน์
​​ ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 
ข่าวสาร update​ ​
​● ข่าว ก.ล.ต.
●​ ข้อมูลการกล่าวโทษ / การเปรียบเทียบ / การดำเนินการทางบริหาร / การลงโทษทางปกครอง
 
 ตรวจสอบการขึ้นทะเบียน / การรับใบอนุญาต
​License Check
●​ บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียน
●​ Tips for license check
 
 แจ้งปัญหาการใช้เว็บไซต์​ ​
e-mail
​โทรศัพท์ 1207
 ​
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
​● ThaiPVD
start - to - invest
CG Thailand