(เฉพาะส่วนเพิ่มเติมจากศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ)​
​1. การขออนุญาตเปลี่ยนประเภททรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
​2. การขออนุญาตออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป
​3. การขออนุญาตออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่
​4. ​การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน–เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น
​5. ​การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน–เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล
​6. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน–เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด
​7. การขอความเห็นชอบและการขอผ่อนผันในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
​8. การขออนุญาตออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
​9. การออกเสนอขาย warrant
​10. การออกเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing)
​11. การขอผ่อนผันหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์
12. การผ่อนผันหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์
​13. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น
​14. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด
​15. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)
16.​ การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น
​17. ​​การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (ขอนับ 1 cooling period)
​18. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)
19.​ ​การอนุมัติวงเงินลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศของผู้ลงทุนรายย่อย (ผ่านตัวแทนการลงทุน) การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อบัญชีตนเอง และผู้ดูแลสภาพคล่อง
20.​ การออกและเสนอขายหุุ้น
​21. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น
​22. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด
23. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบ filing (effective filing)
24.​ การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและการขอจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
25.​ การอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและการขอเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน​
26.​ ​การออกเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/ dual offering)
​27. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) - เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น
​28. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (ขอนับ 1 cooling period)
​29. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/ dual offering) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)