ค้นหาคู่มือประชาชนที่ได้รับอนุมัติจาก ก.พ.ร. แล้ว

(ระบบจะนำท่านไปยังศูนย์ข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ)

หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูล โปรดติดต่อ SEC Help Center โทรศัพท์ 1207

 

 

สำหรับคู่มือประชาชนที่อยู่ระหว่างการขออนุมัติจาก ก.พ.ร. ท่านสามารถเรียกดูได้ตามรายการด้านล่างนี้

 

​1. การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและการขอจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
​2. คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
​3. คำขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
​4. คำขอตรวจคุณสมบัติการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
​5. ​การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน
​6. ​การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (แบบ filing) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น
​7. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (แบบ filing) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด
​8. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)
​9. การขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)
10.​ การผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน
​11. การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
12.​ การขอความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
13.​ การขอรับความเห็นชอบเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
14.​ การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีผลต่อทุนจดทะเบียน
15.​ การขอความเห็นชอบกฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
16.​ การขอหยุดประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว
17.​ การขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
18.​ การขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (ทั้งกรณีขอครั้งแรกและขอต่ออายุ)