ค้นหาคู่มือประชาชนที่ได้รับอนุมัติจาก ก.พ.ร. แล้ว

(ระบบจะนำท่านไปยังศูนย์ข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ)

หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูล โปรดติดต่อ SEC Help Center โทรศัพท์ 1207

 

 

สำหรับคู่มือประชาชนที่อยู่ระหว่างการขออนุมัติจาก ก.พ.ร. ท่านสามารถเรียกดูได้ตามรายการด้านล่างนี้

 

​1. การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและการขอจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
​2. คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
​3. คำขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
​4. คำขอตรวจคุณสมบัติการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
​5. ​การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน
​6. ​การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (แบบ filing) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น
​7. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (แบบ filing) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด
​8. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)
​9. การขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)
10.​ การผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน