1. ข้อมูลข่าวสาร ก.ล.ต.
ข่าว
สถิติ (ประกอบด้วย สถิติตลาดทุน /การอนุญาตและเสนอขายหลักทรัพย์ / การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ / กองทุนรวม / กองทุนส่วนบุคคล /กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
รายงานประจำปี
ภาพข่าว / กิจกรรม
2. ข้อมูลที่ยื่นกับ ก.ล.ต.
หนังสือชี้ชวนแบบ filing
สรุปข้อมูลบริษัทจดทะเบียน
รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)
รายงานประจำปีบริษัทจดทะเบียน
งบการเงิน
​​ รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (59-2)
รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (246-2)
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์
คำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
​​ ​จำนวนสิทธิการออกเสียงของ บจ. ที่ซื้อหุ้นคืน
ผู้ได้รับอนุญาต / ขึ้นทะเบียน (บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนทุกประเภท)
รายงานประจำปีกองทุนรวม
3. กฎหมาย / กฎเกณฑ์
​​ ค้นหาประกาศ
​​ กฎหมายและประกาศที่ออกรายปี
​4. ​ เอกสารแสดงความคิดเห็น (Public Hearing)
5. ​ ​ร้องเรียน / ชี้เบาะแส / สอบถามข้อมูล
​6. ​การกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง / การจัดการลงทุน
​​​ ​รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง
​​​ ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
​​​ รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน
​7. ​การดำเนินคดี
​​​ ทางอาญา
- สถิติทางอาญา
​​​​ ทางบริหาร
- สถิติทางบริหาร / ทางปกครอง
​ทางแพ่ง
​- สถิติทางแพ่ง
​ค้นหาข้อมูลการบังคับใช้กฎหมาย
​8. ​ การกำกับดูแลการระดมทุน / ตราสาร
​​​​ ออกทุน / หนี้
- ข้อมูลการเสนอขายตราสารทุน / หนี้
- รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพ
- ค้นหาบุคคลที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
ออกกองทุนรวม / อื่นๆ
ควบรวมกิจการ
 CG Thailand
​9. ​รู้จัก ก.ล.ต.
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
รายชื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในอดีต
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายชื่อผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์​
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
ธรรมาภิบาลใน ก.ล.ต.