ความเป็นมา
 
·  โดยที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ได้เห็นชอบแผนพัฒนาบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2547 และได้มีการดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง จนสามารถยกระดับการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance, “CG”) ของไทยไปได้มากแล้ว โดยผลการประเมินจากผู้ประเมินต่างประเทศ ได้แก่ CG Watch, CG ROSC และ ASEAN Corporate Governance Scorecard เห็นว่า ตลาดทุนไทยมีเกณฑ์และการปฎิบัติที่ได้ตามมาตรฐานสากลในระดับที่เป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน และเป็นอันดับที่สามในเอเชีย แต่ยังมีประเด็นที่ควรปรับปรุง โดยเฉพาะในหมวดบทบาทของบริษัทจดทะเบียน (“บจ.”) ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเห็นควรทบทวนการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
 
·  ประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR) ของบริษัทเริ่มมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากนักลงทุนและบริษัทในต่างประเทศ ให้น้ำหนักในประเด็นนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนมากขึ้น และมีแนวโน้มจะเลือกลงทุน หรือเลือกคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวด้วยนอกเหนือจากเรื่องบรรษัทภิบาล
 
·  สังคมไทยเริ่มตื่นตัวกับปัญหาโลกร้อน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติ ภัยธรรมชาติที่รุนแรงและถี่ขึ้น ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ปัญหาคอร์รัปชัน ฯลฯ  ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความยั่งยืนทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับบริษัท ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายควรร่วมกันแก้ไข

แผนพัฒนาความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน
 
จากการประเมินสถานะปัจจุบันที่มีผลต่อการพัฒนาความยั่งยืนสำหรับ บจ. แนวโน้มพัฒนาการของโลก ยุทธศาสตร์ของประเทศที่เกี่ยวข้อง ความท้าทายของการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน รวมทั้งตระหนักถึงความต้องการ โอกาส ปัญหา และอุปสรรคของภาคส่วนต่าง ๆ ในตลาดทุนไทยแล้ว คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้เห็นชอบแผนพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน  โดยเน้นให้ความสำคัญใน 3 ด้าน คือ
· CG in substance  เสริมสร้างให้คณะกรรมการและผู้บริหารของ บจ. สร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้กิจการอย่างยั่งยืนและน่าเชื่อถือ โดยเน้นการปฏิบัติอย่างจริงจัง
· CSR in process  การดำเนินธุรกิจปกติประจำวันของ บจ. เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นแรงผลักดันให้ภาคเอกชนอื่นดำเนินการด้วย
· Anti-corruption in practice  บจ. เป็นบริษัทต้นแบบที่มีแนวปฏิบัติอย่างจริงจังและสร้างวัฒนธรรมการไม่คอร์รัปชันให้ภาคธุรกิจไทยได้
 
โดยมีเส้นทางการพัฒนา 8  เส้นทาง ดังนี้

 
โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.cgthailand.org/TH/principles/sd_roadmap/Pages/SDROADMAP.aspx