งานสัมมนา SEC Conference 2018 : Capital Market for All
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
เวลา 8.00 – 12.30 น.
ห้องเวิลด์ บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง
08.30 – 09.30 น.
Key Remarks: ผลงานที่ผ่านมาและแนวทางข้างหน้าที่จะก้าวต่อไป
คุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
     - Presentation
     - บันทึกการสัมมนา
09.30 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 10.45 น.
Wealth  Advice: สร้างโอกาสให้คนไทยมีเงินพร้อมใช้ในระยะยาว
คุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
    - Presentation
    - บันทึกการสัมมนา
10.45 – 11.30 น.
FinTech: ก้าวสู่ตลาดทุนดิจิทัลเพื่อสังคมไทย
คุณทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
คุณฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ และ ผู้บริหารสายงานดิจิทัล แบงก์กิ้ง และนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
     - Presentation
     - บันทึกการสัมมนา
 
11.30 12.15 น.
Effective Supervision: ส่งเสริมระบบนิเวศ บจ. ยกระดับความเชื่อมั่นผู้ลงทุน
คุณประกิด บุณยัษฐิติ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
     - Presentation
     - บันทึกการสัมมนา
 
12.15 – 12.30 น. กล่าวสรุปและขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน
คุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  

 

​