ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์​ ​ ​ ​
​ ​1. ​เข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร เพื่อส่งข้อมูล
​ 2. ​รายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ที่แสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของ ก.ล.ต.​
3.​ คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร
​ ​
ประกาศและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ​ ​
1.
ประกาศ ที่ ทจ. 23/2551 เรื่อง กำหนดบทนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ไทย อังกฤษ
2. ​ประกาศ ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ​ไทย อังกฤษ
3. ​ประกาศ ที่ ทจ. 19/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ​ไทย ​อังกฤษ
​4. ​ประกาศ ที่ สจ. 23/2553 เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)​ ​ไทย
​แบบแจ้งข้อมูล คำรับรอง และคำยินยอมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (แบบ 35-E1) * ไทย อังกฤษ
​หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (สำหรับกรณีที่บริษัทเป็นผู้ขอตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร) (แบบ 35-E2) ​ไทย อังกฤษ
​​หนังสือขอตรวจสอบคุณสมบัติในการเป็นกรรมการและผู้บริหาร (สำหรับกรณีการขอตรวจสอบคุณสมบัติตนเอง) (แบบ 35-E3) ​ไทย ​อังกฤษ
​หนังสือแจ้งการมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจเป็นกรรมการและผู้บริหารตามที่กำหนดในประกาศที่ กจ. 3/2560 (แบบ 57-E1) ​ไทย
* สำหรับใช้ในการเตรียมข้อมูลเพื่อกรอกเข้าระบบเท่านั้น ส่วนแบบที่จะให้กรรมการและผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ลงนามเพื่อจัดส่งให้ ก.ล.ต. จะต้องเป็นแบบที่พิมพ์ออกจากระบบเมื่อกรอกข้อมูลผ่านระบบ online เสร็จแล้วเท่านั้น
​ ​ ​ ​ ​
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หนังสือรับรองของกรรมการอิสระ​ ​ ​ไทย
หนังสือรับรองของกรรมการตรวจสอบ ​ไทย
หนังสือเวียน ที่ กลต.จ.(ว) 33/2551 เรื่อง คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
​     - แบบแจ้งข้อมูลครั้งแรกเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท / สถานที่เก็บเอกสาร (แบบ 89/15-1)
     - ​แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท (แบบ 89/15-2)
     - ​​แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บเอกสาร (แบบ 89/15-3)