Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ออกทุน / หนี้
ออกทุน / หนี้
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > กำกับดูแลการระดมทุน/ตราสาร > ออกทุน / หนี้ > การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ออกทุน / หนี้
What's New
หลักการ/วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
ข้อมูลการเสนอขายตราสารทุน / หนี้
รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพ
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
ค้นหารายชื่อกรรมการ /ผู้บริหารบริษัท
บังคับใช้กฎหมาย
คู่มือ / แนวปฏิบัติ
Crowdfunding
ออกกองทุนรวม / อื่น ๆ
ควบรวมกิจการ
การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 

 
การยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1  บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1
(
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2558 เรื่อง  กำหนดลักษณะของบริษัทที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 )

 

 

1. บริษัทที่ได้เพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และภายหลังการเสนอซื้อ มีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่ร่วมกันตามมาตรา 247 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว


2. บริษัทไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

 

        (​​ไม่มีการกระจายหุ้นในวงกว้าง ซึ่งเคยเสนอขายหุ้นโดยไม่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือยื่นแบบดังกล่าวต่อ ก.ล.ต. แล้ว แต่ยังไม่มีผลใช้บังคับ หรือไม่สามารถขายหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. อนุญาต


        (ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาที่ ก.ล.ต. อนุญาตให้เสนอขายหุ้นตามคำขออนุญาตแล้ว บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมกันไม่เกินหนึ่งร้อยราย


        (ค) บริษัทที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด      

 

        (ง) บริษัทที่เป็นสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดำเนินกิจการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตาม

 

        (จ) บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ และมิได้มีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 56 เนื่องจากการเสนอขายหุ้น

 

3. บริษัทต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน ของบริษัท บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือสาขาของบริษัทดังกล่าว ในประเทศไทย


       3.1 การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามมาตรา 89/29 (1)

 

เนื่องจากการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้  ดังนั้น การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มีวัตถุประสงค์เพื่อ

              1. ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลเพียงพอในการลงทุน

              2. ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางธุรกิจ

              3. กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติตามกฎหมายและตามหลัก fiduciary duty

 

ขั้นตอนการทำรายการ

 

(ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน)


 122.JPG

       3.2 การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรา 89/12


การที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกระทำธุรกรรมกับบริษัท หรือบริษัทย่อย อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์  ดังนั้น หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทำให้บริษัทหรือบริษัทย่อยสามารถทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงได้ แต่ต้องกระทำด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดของกิจการ เสมือนทำกับบุคคลอื่น ผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว และการทำรายการขนาดใหญ่จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

 

ขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 

(ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน)

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 8/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2)

 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 3) )

 
123.JPG

ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 
124.JPG 

 

ปรับปรุงล่าสุด 24 พฤษภาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map