Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ออกทุน / หนี้
ออกทุน / หนี้
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > กำกับดูแลการระดมทุน/ตราสาร > ออกทุน / หนี้ > คู่มือ / แนวปฏิบัติ
ออกทุน / หนี้
What's New
หลักการ/วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
ข้อมูลการเสนอขายตราสารทุน / หนี้
รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพ
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
ค้นหารายชื่อกรรมการ /ผู้บริหารบริษัท
บังคับใช้กฎหมาย
คู่มือ / แนวปฏิบัติ
การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา 59
Crowdfunding
ออกกองทุนรวม / อื่น ๆ
ควบรวมกิจการ
คู่มือ / แนวปฏิบัติ
​● แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ฉบับเต็ม  | Infographic
​● แนวทางพิจารณาการกระทำในลักษณะที่มิได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่น ฉบับเต็ม  | Infographic
​●

​แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ​
ปรับปรุงล่าสุด 01 มิถุนายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map