ลำดับ
No.
ชื่อบริษัท - สถานที่ติดต่อ
Name - Address
ระยะเวลาการได้รับ
ความเห็นชอบ
Approval Period
1.
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24​​
ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2231-3011
โทรสาร 0-2231-3012
 
TRIS Rating Co., Ltd.
Si​lom Complex Building, 
24th Floor,
191 Silom Road, 
Bangkok 10500
Tel. 0-2231-3011
Fax 0-2231-3012
 
ตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2545 เป็นต้นไป
Since May 8, 2002
2.
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคาร Park Ventures ชั้น 17
57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2108-0155
โทรสาร 0-2108-0157
Fitch Ratings (Thailand) Limited
Park Ventures, Level 17,
57 Wireless Road,
Lumpini, Patumwan,
Bangkok  10330
Tel. 0-2108-0155
Fax 0-2108-0157
 
ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นต้นไป
Since February 20, 2001
 
​​