ลำ​ดับ 
No​.
ชื่อบริษัท / สถานที่ติดต่อ
Trustee n​ame / Address

ระยะเวลาการได้รับความเห็นชอบ
Approval Period 
​1.
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
333 ถนนสีลม 
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2626-3791
โทรสาร 0-2231-5507-8
Bangkok Bank Plc.
333 Silom Road,
Bangkok 10500​​​​
Tel. 0-2626-3791
Fax 0-2231-5507-8
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป 
Since October 28, 2003
 
2.
บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเดิม บมจ. บง. กรุงเทพธนาธร
เปลี่ยนชื่อเมื่อ 13 มิ.ย. 60
 
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย
ชั้น 23 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120  
โทร. 0-2677-4300         
โทรสาร 0-2677-4301-2
Srisawad Finance Plc.
Renamed from Bangkok First
Investment & Trust Plc.
since June 13, 2017.
 
25, Bangkok Insurance Building,
23rd Fl., South Sathorn Rd.,
Thung Mahamek, Sathorn,
Bangkok 10120,
Tel.  0-2677-4300
Fax. 0-2677-4301-2
ตั้งแต่วันที่ พฤศจิกายน 2544 เป็นต้นไป 
Since November 6, 2001
 
3.
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1222 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
 
โทร. 0-2296-4796
โทรสาร 0-2683-1460
Bank of Ayudhya Plc.
1222 Rama III Road,
Bangphongphang,
Yannawa, 
Bangkok 10120
Tel. 0-2296-4796
Fax 0-2683-1460
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2545 เป็นต้นไป 
Since January 11, 2002
 
4.
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ซอยกสิกรไทย
ถนนราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2470-1122, 0-2470-1199
โทรสาร 0-2470-1144-5
The Thai Farmer Bank Plc.
1 Soi Thai Farmers,
Ratburana Rd.,
Bangkok 10140
Tel. 0-2470-1122, 0-2470-1199
Fax 0-2470-1144-5
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2545 เป็นต้นไป 
Since February 27, 2002
 
5.
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชสสาขากรุงเทพฯ
20 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม
บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2684-2000
 
JP Morgan Chase Bank
20 North Sathorn Rd.,
Silom, Bangrak,
Bangkok 10500
Tel. 0-2684-2000
 
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2544 เป็นต้นไป 
Since November 29, 2001
 
6.
 
ธนาคารซิตี้แบงก์
82 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 1588
Citibank, N.A.
82 North Sathorn Rd,
Silom Bangrak
Bangkok 10500
Tel. 1588
ตั้งแต่วันที่ กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นไป 
Since February 3, 2006
 
7.
ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
อาคาร 208 ถ.วิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุวัน
กรุงเทพฯ 10330
 
โทร. 0-2646-5000
Deutsche Bank
208 Building, Wireless Rd., Lumpini Patumwan
Bangkok 10330
 
 
Tel. 0-2646-5000
ตั้งแต่วันที่ เมษายน 2549 เป็นต้นไป 
Since April 7, 2006
 
8.
บมจ. ธนาคารทหารไทย
3000 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2299-1111,
0-2617-9111
Thai Military Bank Plc.
3000 Phahon Yothin Road
Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 0-2299-1111,
0-2617-9111
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นต้นไป
Since February 23, 2004
9.
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อเดิม บมจ. ธนาคารไทยธนาคาร
เปลี่ยนชื่อเมื่อ พ.ค. 52
44 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2633-9000-3
CIMB THAI BANK Plc.
Renamed from Bankthai Plc. since May 1,2009.
44 North Sathon Road,
Silom, Bangrak, 
Bangkok 10500
Tel. 0-2633-9000-3
ตั้งแต่วันที่ กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป
Since July 5, 2004
10.
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2544-1111, 0-2937-7777
โทรสาร 0-2937-7721
Siam Commercial Bank Plc.
9 Rutchadapisek Road, Ladyao, Jatujak,
Bangkok10900
Tel. 0-2544-1111, 0-2937-7777
Fax 0-2937-7721
ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2545 เป็นต้นไป
Since March 28, 2002
11.
บมจ. ธนาคารธนชาต 
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ 
ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2655-9000
โทรสาร 0-2655-9001
Thanachart Bank Plic.
900 Tonson Tower
Ploenchit Road
Pathumwan
Bangkok 10330
Tel. 0-2655-9000
Fax. 0-2655-9001
ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป 
Since October 3, 2005
 
12.
บจก. ธนาคาร ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้
แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น
อาคารเอชเอสบีซี ชั้น 5
968 ถนนพระราม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2614-4000
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
HSBC Building, 
968 Rama IV Rd.,
Silom, Bangrak, 
Bangkok 10500
Tel. 0-2614-4000
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2546 เป็นต้นไป  
Since September 23, 2003
 
​1​3.
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2298-0831-2
โทรสาร. 0-2298-0835
Krung Thai Bank Plc.
35 Sukhumvit Road, Khlong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok 10110
Tel. 0-2298-0831-2
Fax 0-2298-0835
ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2556
เป็นต้นไป
Since August 19, 2013
​14. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 18 , 39  
ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2648-1161
โทรสาร 0-2648-1033
KTB Securities (Thailand) Company Limited
87/2 CRC Tower, All Seasons Place, 18th, 39th Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel. 02-648-1161
Fax. 02-648-1033
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
Since March 20, 2017
​15. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2680-1000
โทรสาร 0-2285-1900-1
Asia Plus Securities Company Limited
3rd Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120
Tel. 0-2680-1000
Fax. 0-2285-1900-1
ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 
Since September 22, 2017
​16. บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 18 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์
287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
10500
โทรศัพท์: 0-2624-6399
โทรสาร: 0-2624-6398
SEAMICO SECURITIES PLC.
18th Floor, Liberty Square Building
287 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: +66 2624-6399
Fax: +66 2624-6398
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป 
Since March 14, 2018
​17. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์ เพลส
ชั้น 8, 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-672-5999
โทรสาร: 0-2672-5888
GLOBLEX SECURITIES CO., LTD.
87/2 CRC Tower, All Seasons Place,
8th, 12th Floor, Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: 0-2672-5999
Fax: 0-2672-5888
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 
Since April 20, 2018
​18. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2659-8000    
โทรสาร: 0-2672-5888
UOB Kay Hian Thailand Securities Plc.
130-132 Sinthorn Tower I at 2nd and 3rd floor  
Wireless Road, Lumpini Park, Pathumwan District,Bangkok 10330
Tel : 0-2659-8000    
Fax: 0-2672-5888
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 
Since May 15, 2018
​19. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 132  อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0-2205-7000 
โทรสาร: 0-2205-7171
Country Group Securities Public Company Limited
132 Sindhorn Tower 1 at 3rd floor, Sindhorn Tower 3 at 20th floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, Thailand 10330 
Tel: 0-2205-7000 
Fax: 0-2205-7171
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 
Since July 18, 2018
​20 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2165-5555 
โทรสาร:   0-2256-9933
Kiatnakin Bank Public Company Limited 209 KKP Tower, Sukhumvit 21 (Asoke), Khlong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110
Tel: 0-2165-5555 
Fax: 0-2256-9933
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 
Since July 26, 2018