Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ออกทุน / หนี้
ออกทุน / หนี้
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > กำกับดูแลการระดมทุน/ตราสาร > ออกทุน / หนี้ > การรายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร
ออกทุน / หนี้
What's New
หลักการ/วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
ข้อมูลการเสนอขายตราสารทุน / หนี้
รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพ
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
ค้นหารายชื่อกรรมการ /ผู้บริหารบริษัท
บังคับใช้กฎหมาย
คู่มือ / แนวปฏิบัติ
Crowdfunding
ออกกองทุนรวม / อื่น ๆ
ควบรวมกิจการ
การรายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

รายงานการถือหลักทรัพย์ ของกรรมการผู้บริหารและผู้สอบบัญชี


ของบริษัทที่ออกหุ้น (หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ) หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ (ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ) (สจ. 12/2552)

 
 

 

แบบรายงาน
วันกำหนดส่ง
● รายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1)


● ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์

● ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชี ภายหลังวันปิดการเสนอขาย

● การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ยกเว้นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในกรณีต่อไปนี้ ไม่ต้องรายงาน 59-2

  1.ได้หลักทรัพย์จาก right offering

  2.ได้หุ้นจากการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ

  3.ได้หลักทรัพย์ โดยทางมรดก​

  4. ได้หลักทรัพย์จากโครงการ ESOP/EJIP

  5. โอน/รับโอนหลักทรัพย์จากการวางเป็นประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 
● ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือโอนหลักทรัพย์นั้น 
 

 

 

 

การเริ่ม/สิ้นสุดหน้าที่

 

 แบบ 59-1 : เริ่มมีหน้าที่รายงานเมื่อบริษัททำ PO และสิ้นสุดหน้าที่เมื่อบริษัทสิ้นสุดหน้าที่ตามมาตรา 56


 แบบ 59-2 : เริ่มมีหน้าที่เมื่อหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนใน ตลท. และสิ้นสุดหน้าที่เมื่อไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลท.

 

หมายเหตุ

      

 วิธีปฏิบัติในการจัดส่งรายงาน (หนังสือเวียนที่ กลต.จ. (ว) 26/2541  ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2541 และ ที่ จ.(ว) 16/2542 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2542)


1. ผู้บริหาร/ผู้สอบบัญชี ส่งเอกสารต่อสำนักงานได้ภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป โดยไม่ต้องส่งโทรสารมาก่อน


2. การส่งทางโทรสาร ทำได้ที่หมายเลข 0 2263 6099 โดยต้องส่งภายใน 24.00 น. ของวันกำหนดส่ง และต้องส่งเอกสารต้นฉบับต่อสำนักงาน ภายใน 3 วันทำการนับจากวันกำหนดส่ง (ส่ง by hand หรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้) อย่างไรก็ดี หากสำนักงานไม่ได้รับรายงานทางโทรสารภายในเวลาดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าบริษัทไม่ได้ส่งรายงานภายในวันครบกำหนดส่งแม้ว่าบริษัทจะสามารถส่งต้นฉบับได้ภายใน 3 วันทำการก็ตาม

 ​​​​
ปรับปรุงล่าสุด 20 กรกฎาคม 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map