การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา 59
 
· ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน
· แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน
· เปรียบเทียบหลักเกณฑ์เดิมกับหลักเกณฑ์ใหม่
· ​วีดีโอแนวทางการรายงานตามมาตรา 59
· ​Info Graphic
· คู่มือการใช้ระบบ online
· คำถาม - คำตอบ
· ยื่นแบบ 59 online
 
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ปัญหาข้อกฎหมาย   :  
โทรศัพท์  0-2033-9618, 0-2033-9608 หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบริษัทซึ่งดูแลบริษัทท่าน  e-mail : corgov@sec.or.th

ปัญหาการใช้ระบบ  : 
โทรศัพท์ 1207 กด 3  โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : helpdesk@sec.or.th

 
 
ผู้มีหน้าที่รายงาน
บริษัทจดทะเบียน*
บริษัทจดทะเบียนที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี
-  กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี และ
-  ผู้บริหารชั่วคราว  ผู้ทำแผน  ผู้บริหารแผน และผู้บริหารแผนชั่วคราว
หมายเหตุ : คำว่า บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศที่มีหุ้นจดทะเบียนซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงบริษัทต่างประเทศที่มีลักษณะ ได้แก่ (1)  มีตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานทางการในต่างประเทศเป็น home regulator และ (2)  ตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานทางการตาม (1) มีหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในเรื่องนี้ในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของไทย
 
เมื่อบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับผู้มีหน้าที่รายงาน เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้มีหน้าที่รายงานต้องรายงานหากบุคคลดังกล่าวมีลักษณะดังนี้
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียนที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
-  คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย)
-  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
-  กรณีผู้มีหน้าที่รายงานเป็นบุคคลธรรมดา : ใช้หลักการเดียวกับบริษัทจดทะเบียน
-  นิติบุคคลที่ผู้มีหน้าที่รายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลดังกล่าว  (นับนิติบุคคลทอดเดียว)

หมายเหตุ
: กรณีที่มีการเริ่มต้นหรือยุติความสัมพันธ์กับบุคคลที่ใกล้ชิด ไม่ก่อให้เกิดหน้าที่การรายงานตามประกาศนี้ เช่น กรรมการถือหุ้นในนิติบุคคลลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 30 ก็ไม่มีหน้าที่รายงาน
-  กรณีผู้มีหน้าที่รายงานเป็นนิติบุคคล
1.  หากนิติบุคคลเป็นผู้ถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : นิติบุคคลเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน
2.  หากกรรมการและผู้บริหารของนิติบุคคลเป็นผู้ถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย
: กรรมการและผู้บริหารเป็นผู้มีหน้าที่รายงานด้วย ทั้งในกรณี 1. และ 2. ใช้หลักเกณฑ์ในการรายงานเหมือนกรณีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ต้องรายงาน
 
 1.  หลักทรัพย์ : หุ้น / warrant / NVDR / TSR / DW ที่มีหลักทรัพย์ของ บจ. เป็นปัจจัยอ้างอิง (ไม่รวม DW ที่มีดัชนีหลักทรัพย์เป็นปัจจัยอ้างอิง) / หุ้นกู้แปลงสภาพ / หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

 

2.  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีหลักทรัพย์ของ บจ. เป็นปัจจัยอ้างอิง และซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : single stock futures

 

หมายเหตุ : เพื่อให้มีข้อมูลในการติดตามการใช้ข้อมูลภายในที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงกำหนดให้มีการรายงานในกรณีดังนี้ด้วย
     (1)  เมื่อ DW หมดอายุตราสาร และ
     (2)  เมื่อมีการโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งกระทำกับผู้ถือหลักทรัพย์แทนผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อความสะดวกคล่องตัวในการซื้อขายหลักทรัพย์ (nominee) ที่มิใช่ custodian

 

การเริ่มต้นหน้าที่รายงาน

กรณีมีการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งที่ต้องรายงาน
กรณีมีการถือหรือเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายหลังการดำรงตำแหน่งที่ต้องรายงาน
เมื่อมาดำรงตำแหน่งแล้ว ยังไม่มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 59 จนกว่าจะมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 
หมายเหตุ : ยกเลิกหน้าที่รายงานตามแบบ 59-1
เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 
ระยะเวลาในการรายงาน
                     ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบรายงาน       
ระยะเวลาในการรายงาน
กรณีกรรมการและผู้บริหารยังไม่มีรายชื่อแสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบริษัทได้แจ้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารตามวิธีการที่สำนักงานกำหนดมาแล้ว
กรณีกรรมการและผู้บริหารที่มีรายชื่อในระบบข้อมูลรายชือกรรมการและผู้บริหารแล้ว และผู้มีหน้าที่รายงานประเภทอื่นทั้งหมด
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 
วิธีการรายงาน
    
     รายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th


 
 กรณีที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน
 
ข้อเท็จจริง
หมายเหตุ
(1)  การได้หลักทรัพย์ในกรณีของ right offering / การได้หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาโดยทางมรดก /การได้หลักทรัพย์จากการจ่ายหุ้นปันผล
กรณี right offering ยกเว้นการได้หลักทรัพย์ตาม right offering เฉพาะการจองซื้อหลักทรัพย์ตามสิทธิ หากจองซื้อหลักทรัพย์เกินสิทธิ ไม่ได้รับยกเว้นการรายงาน และผู้รายงานมีหน้าที่รายงานการได้หลักทรัพย์ที่จองเกินสิทธิดังกล่าว
(2)  การ exercise หลักทรัพย์แปลงสภาพ
หลักทรัพย์แปลงสภาพ  ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพ / warrant / TSR
(3)  การได้หลักทรัพย์จาก ESOP
-
(4)  การได้หุ้นจาก EJIP ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
โครงการ EJIP ตามประกาศฉบับนี้เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด -> ยกเว้นหน้าที่การรายงานการได้มาซึ่งหุ้นของผู้มีหน้าที่รายงาน 
 
หมายเหตุ : การวางหลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หรือการได้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวคืนตามข้อบังคับของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการวางหลักทรัพย์หรือการได้รับคืนหลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ก่อให้เกิดหน้าที่ในการรายงานตามมาตรา 59 เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์จึงไม่ต้องกำหนดเป็นข้อยกเว้นหน้าที่รายงานไว้ในประกาศ
 
 
ข้อเท็จจริง
หมายเหตุ
(5)   การยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รวมทั้งกรณีที่ต้องมีการวางหลักประกันจากการทำธุรกรรมดังกล่าวด้วย
กรรมการและผู้บริหารยังมีหน้าที่รายงานตามมาตรา 59 กรณีที่ทำการขาย short sell
 
 
 

ข้อเท็จจริง
หมายเหตุ
(6)  การโอนหรือรับโอนซึ่งกระทำกับผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian) ที่ถือครองหลักทรัพย์แทนบุคคลดังกล่าว
ตัวอย่างข้อยกเว้นในกรณีนี้ เช่น กรรมการมีการนำหลักทรัพย์ไปฝากที่ custodian ซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจรับฝากทรัพย์สินเป็นทางค้าปกติ -> ไม่ต้องรายงาน / หากต่อมามีการย้ายหลักทรัพย์ไปฝากไว้ที่ custodian อีกแห่ง -> ไม่ต้องรายงาน เช่นกัน
 
 
 
 
โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program)
 
            โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program) : (“EJIP”) เป็นโครงการสำหรับกรรมการหรือพนักงานบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในลักษณะให้ผลตอบแทนแก่บุคคลดังกล่าวเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท ด้วยการให้กรรมการหรือพนักงานมีการลงทุนแบบทยอยซื้อหุ้นของบริษัทที่ตนทำงานอยู่เป็นรายงวดด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกงวด (เช่น เดือน หรือไตรมาส) ตามความสมัครใจของบุคคลดังกล่าวแต่ละคน และบริษัทจะสมทบเงินเพิ่มให้แก่บุคคลดังกล่าวเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทเป็นประจำทุกงวด ซึ่งโครงการในลักษณะนี้จะต้องมีการกำหนดรูปแบบและวิธีการลงทุนซื้อหุ้นไว้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มโครงการ ไม่มีลักษณะที่เอื้อให้กรรมการหรือผู้บริหารสามารถแทรกแซงการตัดสินใจลงทุนและเกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในได้
            โครงการ
EJIP ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ต้องไม่มีลักษณะที่เอื้อให้กรรมการหรือผู้บริหารสามารถแทรกแซงการตัดสินใจในการลงทุนได้ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
                        (1)  เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน  และในกรณีที่มีการให้สิทธิแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในฐานะกรรมการของบริษัท โครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 
                        (2)  มีข้อกำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารต้องนำส่งเงินสะสมเข้าโครงการเป็นงวดคงที่สม่ำเสมอตามจำนวนหรือสัดส่วนที่กำหนดในโครงการ เพื่อลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ตนเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร 
                        (3)  มีข้อกำหนดให้ผู้ดำเนินการตามโครงการต้องซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นรายงวด และในวันที่กำหนดแน่นอนซึ่งระบุไว้ในโครงการ โดยการซื้อหุ้นดังกล่าวต้องกระทำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี 
                        (4)  มีการแยกบัญชีหลักทรัพย์ที่ได้มาตามโครงการดังกล่าวออกจากบัญชีหลักทรัพย์ที่ได้มาจากการลงทุนส่วนตัวของกรรมการหรือผู้บริหาร
 
หน้าที่ภายหลังการอนุมัติโครงการ EJIP
 
การอนุมัติโครงการ EJIP ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น บริษัทมีหน้าที่
     - มีหนังสือรับรองต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าโครงการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
     - เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและความเห็นของคณะกรรมการผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
 
ประเภท
เรื่อง
วันที่ลงนาม
วันที่มีผลใช้บังคับ
1.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 38/2561
การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน  (7727)
16/07/2561
15/08/2561
แบบรายงาน/แบบฟอร์ม รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน (แบบ 59)