การขอรับใบอนุญาต​1. ประเภทการขอใบอนุญาต

 

 

 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจหลักทรัพย์ไทยมีความสามารถในการแข่งขันโดยสามารถประกอบธุรกิจได้ครบวงจร (full services) สำนักงานจึงได้ปรับปรุงแนวทางในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้มีความสะดวกและประหยัดค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตมากยิ่งขึ้น ดังนี้

       1.1 ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตสามารถยื่นแบบเดี่ยว หรือ ยื่นแบบกลุ่มธุรกิจก็ได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตในอัตราเดียวกัน


       1.2 ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตสามารถเลือกได้ว่าจะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาพร้อมกันเพื่อให้ประกอบธุรกิจได้ครบวงจร หรือ จะขออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ หากยื่นคำขอรับใบอนุญาตมาพร้อมกันทั้งธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (30,000 บาท)

       1.3 ประเภทใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ขอรับ

ใบอนุญาตแบบ ก และ ส-1 (full service)
ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก
(กฎกระทรวง)
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1
(กธ/น/ข. 14/2551)
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
การค้าหลักทรัพย์ การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
การจัดการกองทุนรวม  
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล  
กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  
การจัดการเงินร่วมลงทุน

 

 

 

 

ใบอนุญาตแบบ ข และ ส-2
ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข
(กฎกระทรวง)
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-2
(กธ/น/ข. 14/2551)
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับตราสารแห่งหนี้​
การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับตราสารแห่งหนี้
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  
 
 

 

ใบอนุญาตแบบ ค และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค
(กฎกระทรวง)
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(กธ/น/ข. 14/2551)
การจัดการกองทุนรวม การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล  
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน  
การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน  
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน  
การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน  
การจัดการเงินร่วมลงทุน  
 

 

ใบอนุญาตแบบ ง
ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง
(กฎกระทรวง)
 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน  
การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน  
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน  
 
 

 

ใบเดี่ยว
ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์แบบเดี่ยว
(กฎกระทรวง)
 
การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน  
กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  
การจัดการเงินร่วมลงทุน  
 
 

 

2. วิธีการยื่น

 

เอกสารการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ประกอบด้วยเอกสาร 3 ส่วน ดังนี้


       2.1 แบบคำขอ กรอกโดยบริษัทที่ยื่นขอรับใบอนุญาต (ยื่นแบบเดี่ยว) หรือบริษัทที่รับมอบอำนาจจากบริษัทในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันให้เป็นผู้ยื่นขอ (ยื่นแบบกลุ่ม) และลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู้ยื่นคำขอหรือผู้รับมอบอำนาจทุกหน้า จำนวน 1 ชุด


       2.2 รายละเอียดประกอบแบบคำขอ ให้ทุกบริษัทที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้กรอกข้อมูลบริษัทละ 1 ชุด และลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับมอบอำนาจทุกหน้า


       2.3 เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอ ให้ทุกบริษัทที่ขอรับใบอนุญาตจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต้นฉบับบริษัทละ 1 ชุด และลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับมอบอำนาจทุกหน้า

 
 

3. ค่าธรรมเนียม

 

       3.1 คำขอรับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ ฉบับละ 30,000 บ.


       3.2 คำขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฉบับละ 30,000 บ.


       3.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (กฎกระทรวง พ.ศ. 2551)


       3.4 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประกาศ กธ/น/ข. 14/2551)

 

ทั้งนี้ หากยื่นคำขอรับใบอนุญาตมาพร้อมกันทั้งธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (30,000 บาท)

 

 

 

4. การเริ่มประกอบธุรกิจ


ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบธุรกิจตามประเภทที่กำหนดในใบอนุญาตได้ต่อเมื่อสำนักงานตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้

 

       4.1 มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ


       4.2 มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้


       4.3 มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจ


       4.4 มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจ

 

ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่กำหนดในใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต