Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ออกกองทุนรวม / อื่น ๆ
ออกกองทุนรวม / อื่น ๆ
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > กำกับดูแลการระดมทุน/ตราสาร > ออกกองทุนรวม / อื่น ๆ > ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ออกทุน / หนี้
Crowdfunding
ออกกองทุนรวม / อื่น ๆ
What’s New
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย/กฎเกณฑ์
ข้อมูลกองทุนรวม / อื่นๆ
บังคับใช้กฎหมาย
ควบรวมกิจการ
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

แนวทางปัจจุบัน

● แนวทางที่ปรับปรุงใหม่ (จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
I. กรณีเสนอขาย DW ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน
 
ก่อนการเสนอขาย
 
1. การยื่นขออนุญาตเป็นผู้ออก (issuer)  
                - issuer ยื่นขออนุญาตเป็นรายครั้งที่เสนอขาย โดยสำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วันนับแต่
ได้รับคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วน (ประกาศที่ ทจ.15/2553)
                - แบบฟอร์มที่ใช้:  ยื่นแบบ 35-dw-มีประกันเต็มจำนวน  (แบบฟอร์ม พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่กำหนดในแบบดังกล่าว จำนวน 2 ชุด (ประกาศที่ สจ. 8/2553)          
                - ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ:  10,000 บาท (ประกาศที่ กจ. 19/2551)
       
2. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวน (“แบบ filing”)   
                            2.1 ยื่นแบบ 69-DW-full  ก่อนการเสนอขายในแต่ละครั้ง  โดยแบบ filing จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น
10 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแบบ filing ครบถ้วน
                            2.1 ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing  50,000 บาท
 
                    ทั้งนี้ กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันทั้งจำนวนและจดข้อจำกัดการโอน จะได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่น
แบบ filing
 
ภายหลังการเสนอขาย
 
3. การรายงานผลการขาย  (ประกาศที่ สจ. 8/2553)              
                3.1 กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO)
                            - issuer รายงานผลการขายต่อสำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย [1]
                            - แบบฟอร์มที่ใช้: แบบ dw-รายงานผลการขาย (แบบฟอร์ม)
                3.2 กรณีการเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing) 
                            - หาก issuer ได้รายงาน outstanding units ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด ให้ถือว่าได้รายงานผลการขายกับสำนักงานแล้ว
 
 
4. เอกสารที่นำส่งต่อสำนักงานภายในระยะเวลาเดียวกับการรายงานผลการขาย (ประกาศที่ ทจ. 15/2553 และ
        สจ. 8/2553)
                4.1 รายชื่อเอกสารที่ต้องนำส่ง  (เอกสารแนบ 1)
                4.2 ระยะเวลาการนำส่ง
                            (1) กรณีเสนอขาย DW แบบ IPO ให้นำส่งเอกสารพร้อมรายงานผลการขาย
                            (2) กรณีเสนอขาย DW แบบ direct listing ให้นำส่งเอกสารภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนแรกที่มีการเสนอขาย
 
5. การรายงานผลการใช้สิทธิ  (ประกาศที่ สจ. 8/2553)         
                5.1 กรณี DW ที่ไม่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
                            - issuer รายงานผลการใช้สิทธิต่อสำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันใช้สิทธิ [2]
                            - แบบฟอร์มที่ใช้: แบบ dw-ใช้สิทธิ (แบบฟอร์ม)
                5.2 กรณี DW ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
                            - หาก issuer ได้ยื่นรายงานผลการใช้สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด ให้ถือว่าได้รายงานผลการใช้สิทธิกับสำนักงานแล้ว
 
6.  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (ประกาศที่ ทจ. 11/2552 ) (เฉพาะกรณีเสนอขายแบบ PO)
        ให้ issuer ที่มิได้มีหลักทรัพย์ประเภทอื่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  นำส่งงบการเงินต่อสำนักงานภายในระยะเวลาเดียวกับที่จัดส่งให้กับหน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง หรือกระทรวงพาณิชย์ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน และยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-dw หรือแบบ 56-1 ซึ่งเพิ่มเติมข้อมูลตามแบบ 56-dw แล้ว) ต่อสำนักงานทุกปีจนกว่าจะสิ้นสุดหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศดังกล่าว
 
7. การรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (ประกาศที่ ทจ. 15/2553 และประกาศที่ สจ. 8/2553)
                - issuer ต้องรายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อสำนักงานโดยไม่ชักช้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามมาตรา 57 และ
                - เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ให้รายงานตามระยะเวลาที่กำหนด  (เอกสารแนบ 2)

II. กรณีเสนอขาย DW ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน
 
ก่อนการเสนอขาย
 
การยื่นขออนุญาตเป็นผู้ออก (issuer) และการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวน
 
1. การยื่นขออนุญาตครั้งแรก (new comer)
 
     1.1 สำหรับการยื่นขออนุญาต issuer
          (1)  กรอกข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ IPOS-DW ให้ครบถ้วน
          (2)  ยื่นแบบคำขออนุญาต issuer ที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ
(ประกาศที่ ทจ.15/2553) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอจำนวน
1 ชุด (hard copy) และจ่ายค่าธรรมเนียม  (ภายใน 15.30 น.)  สำนักงานจะพิจารณาคำขอภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
          (3)  แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบ 35-DW-1 ตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ IPOS-DW
          (4)  ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาต : 15,000 บาท
          (5)  เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ (hard copy)
               · สำเนามติคณะกรรมการ/ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะเสนอขาย
               · สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันยื่นคำขออนุญาต
               · สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)
               · หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.. 2535 ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่บริษัทจดทะเบียน)
               · หนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงานว่า จะทำสัญญา back to back agreement กับบุคคลที่กำหนดก่อนเสนอขายในแต่ละครั้ง (ถ้ามี)
               · หนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงานว่า จะจัดให้มีผู้ค้ำประกันที่เข้าตามเกณฑ์ ก่อนเสนอขายในแต่ละครั้ง (ถ้ามี)
               · เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า สามารถทำธุรกรรมอนุพันธ์ได้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  (กรณี issuer เป็นธนาคารพาณิชย์)
               · ร่างข้อกำหนดสิทธิหลักของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
                         เมื่อได้รับอนุญาต จะสามารถออก DW โดยไม่จำกัดมูลค่าและจำนวนครั้ง ได้ในระยะเวลา 1 ปีตามรอบระยะเวลาการส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
     1.2 การยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวน  (ประกาศที่ ทจ.15/2553)
          1.2.1 กรณีเสนอขาย DW ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน (non-collateralised)
               (1) กรอกข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ IPOS-DW ให้ครบถ้วน
               (2) ยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนข้อมูล issuer  ที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ  (ประกาศที่ ทจ.15/2553) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอจำนวน
1 ชุด (hard copy) และจ่ายค่าธรรมเนียม (ภายใน 15.30 น.) โดยแบบ filing จะมีผลใช้บังคับ เมื่อพ้น 10 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ filing ครบถ้วน
               (3) แบบฟอร์มที่ใช้ : 69-DW-full
               (4) ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing ขั้นต่ำ 20,000 บาท ในวันที่ยื่นแบบ filing และจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือ 10,000 บาท ต่อจำนวนรุ่น ณ วันที่ยื่นข้อมูลส่วนที่เหลือครบถ้วน
 
          1.2.2 กรณีเสนอขาย DW ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน (partially collateralised)
               (1) กรอกข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ IPOS-DW ให้ครบถ้วน
               (2) ยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนข้อมูล issuer  ที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ (ประกาศที่ ทจ.15/2553) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอจำนวน 1 ชุด (hard copy) และจ่ายค่าธรรมเนียม (ภายใน 15.30 น.) โดยแบบ filing จะมีผลใช้บังคับ เมื่อพ้น 10 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ filing ครบถ้วน
               (3) แบบฟอร์มที่ใช้ : 69-DW-full
               (4) ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing  50,000 บาท
 
2. การต่ออายุหรือการยื่นขออนุญาตในครั้งต่อไป (ทุกปี)
 
     2.1 การต่ออายุแบบต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ (auto approve)
               2.1.1 การยื่นคำขออนุญาต issuer ต้องยื่นคำขอตามรอบระยะเวลาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 หรือแบบ 56-DW) (เช่น กรณีรอบปีบัญชีสิ้นสุดเมื่อ 31 ธ.ค. ต้องต่ออายุให้แล้วเสร็จภายใน 31 มี.ค. / กรณีรอบปีบัญชีสิ้นสุดเมื่อ 31 มี.ค. ต้องต่ออายุให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย.)
                    (1)  กรอกข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ IPOS-DW ให้ครบถ้วน
                    (2)  ยื่นแบบคำขออนุญาต issuer ตามที่กำหนดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจ่ายค่าธรรมเนียม (ภายใน 15.30 น.) โดยระบบจะแจ้งผลการพิจารณาทันที
                    (3)  แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบ 35-DW-1
(4)  ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาต : 15,000 บาท
(5)  เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ นำเข้าระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องส่ง hard copy
 
               2.1.2  การยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวน 
                     2.1.2.1 กรณีเสนอขาย DW ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน (non-collateralised)
                         (1)  กรอกข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ IPOS-DW ให้ครบถ้วน
                         (2)  ยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนข้อมูล issuer  ที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามที่กำหนดไว้ในประกาศ (ประกาศที่ ทจ.15/2553) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอจำนวน 1 ชุด (hard copy) และจ่ายค่าธรรมเนียม (ภายใน 15.30 น.) โดยแบบ filing จะมีผลใช้บังคับ เมื่อพ้น 1 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ filing ครบถ้วน
                         (3)  แบบฟอร์มที่ใช้ : 69-DW-full
                         (4)  ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing ขั้นต่ำ 20,000 บาท ในวันที่ยื่นแบบ filing และจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือ 10,000 บาท ต่อจำนวนรุ่น ณ วันที่ยื่นข้อมูลส่วนที่เหลือครบถ้วน
 
                    2.1.2.2 กรณีเสนอขาย DW ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน (partially collateralised)
                         (1)  กรอกข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ IPOS-DW ให้ครบถ้วน
                         (2)  ยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนข้อมูล issuer  ที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ (ประกาศที่ ทจ.15/2553) เอกสารหลักฐานประกอบคำขอจำนวน 1 ชุด (hard copy) และจ่ายค่าธรรมเนียม (ภายใน 15.30 น.) โดยแบบ filing จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 1 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแบบ filing ครบถ้วน
                         (3)  แบบฟอร์มที่ใช้ : 69-DW-full
                         (4)  ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing 50,000 บาท
 
     2.2 การต่ออายุแบบไม่ต่อเนื่อง กรณียื่นภายหลังรอบระยะเวลาการส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 หรือแบบ 56-DW) ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เดียวกับการยื่นขออนุญาตครั้งแรก (new comer) ตามข้อ 1.
 
3. การยื่นขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และแบบ filing DW รายครั้ง ก่อนการเสนอขาย DW
 
     3.1 คำขออนุญาตรายครั้ง  การยื่นคำขออนุญาตเสนอขาย DW ในแต่ละครั้ง เพื่อแสดงว่า issuer ยังดำรงคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด  และเป็นไปตามเกณฑ์สำหรับการเสนอขายในแต่ละครั้ง เช่น ไม่เป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง และประเภทหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง เป็นต้น  โดยแบ่งการยื่นคำขออนุญาตออกเป็น 2 แบบ ดังนี้
          3.1.1 กรณีอนุญาตแบบปกติ (แบบ manual approve)
                (1) คุณสมบัติผู้ยื่น
                    · issuer ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 30 แห่งประกาศ ทจ. 15/2553
                    · further issue ที่ underlying มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศ (หุ้นอ้างอิงของ DW ไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เช่น ลำดับที่ 51-100 ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับ market capitalization)
               (2) วิธีการยื่นขออนุญาต
                    (1)  กรอกข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ IPOS-DW ให้ครบถ้วน
                    (2)  ยื่นแบบคำขออนุญาต issuer ตามที่กำหนดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ภายใน 15.30 น.) โดยสำนักงานจะพิจารณาอนุญาตภายใน 5 วันทำการ
                    (3)  แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบ 35-DW-2
                    (4)  ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาต : ไม่มี
                    (5)  เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ นำเข้าระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องส่ง hard copy
 
          3.1.2 กรณีอนุญาตแบบอัตโนมัติ (แบบ auto approve) เป็นอีกช่องทางเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาต
               (1) คุณสมบัติผู้ยื่น
                    นอกจาก issuer ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 30 แห่งประกาศ ทจ. 15/2553 แล้ว จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
                         · ต้องไม่ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญาเพื่อให้ได้รับชำระหนี้ในจำนวนและระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ DW ที่ยื่นขออนุญาต (back to back agreement)
                        · ต้องไม่มีผู้ค้ำประกันการชำระหนี้หรือภาระผูกพันตาม DW ที่ออก
                        · มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 21 (ซึ่งต้องคำนวณโดยคำนึงถึงการออก DW ทุกรุ่นแล้ว)
               (2) วิธีการยื่นขออนุญาต
                    (1)  กรอกข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ IPOS-DW ให้ครบถ้วน
                    (2)  ยื่นแบบคำขออนุญาต issuer ตามที่กำหนดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ภายใน 15.30 น.) โดยระบบจะแจ้งผลการพิจารณาทันที
                    (3)  แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบ 35-DW-2
                    (4)  ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาต : ไม่มี
                    (5)  เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ นำเข้าระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องนำส่ง hard copy
 
     3.2 การยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนข้อมูล DW  (ประกาศที่ ทจ.15/2553)
          3.2.1 กรณีเสนอขาย DW ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน (non-collateralised)
               (1)  กรอกข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ IPOS-DW ให้ครบถ้วน
               (2)  สำหรับการยื่น filing และร่างหนังสือชี้ชวนข้อมูล DW ในแต่ละครั้ง  ในกรณีที่แบบ 69-DW-full  ที่ได้ยื่นไว้มีผลใช้บังคับแล้วสามารถยื่นแบบ 69-DW-short พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบ จำนวน 1 ชุด (hard copy) สำหรับการเสนอขายในครั้งต่อ ๆ ไปได้ โดยแบบ 69-DW-short จะมีผลใช้บังคับในวันทำการถัดจากวันที่สำนักงานได้รับแบบและจ่ายค่าธรรมเนียมครบถ้วน (ภายใน 15.30 น.)
               (3)  แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบ 69-DW- short
               (4)  ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท ต่อจำนวนรุ่น
          3.2.2 กรณีเสนอขาย DW ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน (partially collateralised) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกับข้อ 2.1.2.2
 
ภายหลังการเสนอขาย
การส่งเอกสารและรายงาน ในลักษณะเดียวกันกับข้อ 3 - 7  กรณีเสนอขาย DW ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[1] กรณีเสนอขายอย่างต่อเนื่อง วันปิดการเสนอขายหมายถึงวันสุดท้ายของแต่ละเดือนที่มีการเสนอขาย

[2] กรณีที่อาจใช้สิทธิได้อย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันที่กำหนดให้ใช้สิทธิ ให้ issuer ยื่นรายงานการใช้สิทธิภายในสิบห้าวันนับแต่

วันสุดท้ายของแต่ละเดือนที่มีการใช้สิทธิ

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
รายชื่อเอกสารที่นำส่งต่อสำนักงานภายในระยะเวลาเดียวกับการรายงานผลการขาย* (ประกาศที่ ทจ. 15/2553 และ สจ. 8/2553)
 
- สำเนาข้อกำหนดสิทธิ + รับรองว่ารายการและสาระเช่นเดียวกับร่างที่ยื่นต่อสำนักงานแล้ว
- สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
- ตัวอย่างตราสารกำกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
- สำเนาค้ำประกัน/ back to back agreement (ถ้ามี)
- สำเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ (กรณีเสนอขาย DW มีประกัน)
- หนังสือรับทราบจากนายทะเบียน (เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน + จดข้อจำกัดการโอน)

* หรือภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนแรกที่มีการเสนอขาย แล้วแต่กรณีที่กำหนดไว้ในประกาศ
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
การรายงานและจัดส่งเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน เมื่อเกิดเหตุการณ์
(ประกาศที่ ทจ. 15/2553 และ สจ. 8/2553)
 
 
เหตุการณ์
ระยะเวลาการส่งรายงาน
1.
แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ
5 วันทำการ
2.
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์
5 วันทำการ
3.
ผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตาม  DW
โดยไม่ช้กช้า
4.
กรณีได้รับอนุญาตเบื้องต้นให้เสนอขาย DW ที่ออกใหม่ตามหมวด 3 แห่งประกาศที่ ทจ. 15/2553 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (shelf 1 ปี) แต่ในระยะเวลาดังกล่าว ไม่สามารถดำรงลักษณะให้เป็นไปตามที่กำหนด
แจ้งสำนักงาน 5 วันทำการ (นับจากวันที่รู้หรือควรรู้กรณีดังกล่าว)
 
 
  
ปรับปรุงล่าสุด 02 เมษายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map