Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ออกกองทุนรวม / อื่น ๆ
ออกกองทุนรวม / อื่น ๆ
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > กำกับดูแลการระดมทุน/ตราสาร > ออกกองทุนรวม / อื่น ๆ > กองทุนส่วนบุคคล/ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ออกทุน / หนี้
Crowdfunding
ออกกองทุนรวม / อื่น ๆ
What’s New
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย/กฎเกณฑ์
ข้อมูลกองทุนรวม / อื่นๆ
บังคับใช้กฎหมาย
ควบรวมกิจการ
กองทุนส่วนบุคคล/ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนส่วนบุคคล

 

1. การรับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

กองทุนส่วนบุคคล หมายถึง เงินทุนของบุคคลหรือคณะบุคคล (มีบุคคลรวมกันไม่เกิน 35 ราย) ที่นำไปมอบหมายให้บริษัทจัดการซึ่งเป็นมืออาชีพ นำไปจัดการลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์และทรัพย์สิน โดยกองทุนส่วนบุคคลนี้จะมีสัญชาติเดียวกับสัญชาติของผู้ลงทุน นอกจากนี้ ผู้ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลจะมีภาระภาษีเช่นเดียวกับการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สินนั้น

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่วนบุคคล คือ ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะเก็บจากลูกค้า โดยส่วนใหญ่จะคิดเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) นอกจากนี้ ยังมีค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สิน ซึ่งผู้รับฝากทรัพย์สินจะเก็บจากลูกค้าด้วย

 

บริษัทจัดการที่ประสงค์จะรับจัดการกองทุนส่วนบุคคลจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำข้อมูลของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียดของข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

(2) เสนอนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าซึ่งได้ประเมินจากวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้า ประสบการณ์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ความต้องการและข้อจำกัดการลงทุน และจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นไปตามนโยบายการลงทุนดังกล่าว

 

ทั้งนี้ สัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องมีลักษณะไม่มีข้อความที่บริษัทจัดการสามารถปฏิเสธความรับผิดทางแพ่งอันเนื่องจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่กระทำตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา / มีข้อความที่แจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของลูกค้าที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ / มีข้อความที่ให้ลูกค้ามีสิทธิเลิกสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคลภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ลงนามในสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าและไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่บริษัทจัดการเนื่องจากการเลิกสัญญาดังกล่าว

 
 
2. ประเภททรัพย์สินที่กองทุนส่วนบุคคลสามารถลงทุนได้ และอัตราส่วนการลงทุน กองทุนส่วนบุคคลแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
 
(1) กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย คือ กองทุนส่วนบุคคล ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเริ่มแรกของผู้ลงทุนรายย่อยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
 
(2) กองทุนส่วนบุคคลที่มิใช่รายย่อย คือ กองทุนส่วนบุคคล ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเริ่มแรกของผู้ลงทุนรายย่อยสูงกว่าหนึ่งล้านบาท
 
ในกรณีกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย กำหนดให้ประเภททรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ และอัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามลักษณะเดียวกับที่กำหนดสำหรับกองทุนรวม แต่หากเป็นกรณีกองทุนส่วนบุคคลที่มิใช่รายย่อยจะสามารถลงทุนในประเภททรัพย์สินที่มากกว่ากองทุนรวม เช่น สามารถทำธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายชอร์ต เป็นต้น รวมทั้งไม่มีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุน
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุด 23 พฤษภาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map