กองทุนรวม 

 

 

 

     สาระสำคัญของหลักเกณฑ์ 

 

 

 

 

 

 ​

     การจัดการกองทุนรวม คือ การจัดการตามโครงการจัดการกองทุนรวมโดยการออกหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการจำหน่ายแก่ประชาชน เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือไปหาดอกผลโดยวิธีอื่น กองทุนรวมจึงเป็นเครื่องมือในการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดทุนแต่มีเงินลงทุนจำนวนจำกัด ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญในการลงทุน หรือไม่มีเวลาจะติดตามการลงทุน

 

 

 

 

 

     หลักการทั่วไป

 

 

 

 

 

         o บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ("บลจ.") ต้องจัดการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม

         
o บลจ. ต้องจัดทำโครงการลงทุน และขอความเห็นชอบจากสำนักงานก่อนที่จะจัดตั้งกองทุนรวม และเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนและผู้สนใจลงทุนทั่วไป โดยโครงการลงทุนจะระบุรายละเอียดที่สำคัญของกองทุนรวม เช่น นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุน ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ข้อผูกพันของบุคคลที่เกี่ยวข้องและสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น

         
o ในการเสนอ​ขายหน่วยลงทุน ผู้ที่ทำหน้าที่ขายหรือจัดจำหน่ายต้องแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนที่จัดทำขึ้นโดยมีรูปแบบและการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ให้แก่ผู้ที่สนใจลงทุนก่อนการขายหน่วยลงทุนทุกครั้ง


         
o บลจ. ต้องบริหารกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนและวัตถุประสงค์ของการลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นหลักทรัพย์และทรัพย์สินตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง ต้องมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสมตามอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินตามที่กฎหมายกำหนด

 

 

 

 

 

     ผู้จัดการกองทุนรวม

 

 

 

 

 

         คือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบลจ. ให้ทำหน้าที่ในการตัดสินใจลงทุนภายใต้วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักง​​าน โดยมีคุณสมบัติสามารถสอบผ่านหลักสูตร CFA, CISA level 1 และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ปีล่าสุด หรือ สอบผ่านหลักสูตร CFA, CISA (level 3) หรือ ได้รับอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลในต่างประเทศให้ทำหน้าที่ผู้จัดการกองทุน  และผ่านการอบรมและทดสอบหลักสูตรความรู้ด้านกฎหมาย จรรยาบรรณ และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

 

 

 

 

 

     ผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นตัวแทนสนับสนุน

 

 

 

 

 

        คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เสนอขายหน่วยลงทุนของก​องทุนรวมให้แก่ประชาชน ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานโดยต้องมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกำหนด และต้องปฏิบัติและทำหน้าที่ในการขายตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนดโดยต้องให้หรือแนะนำข้อมูลการลงทุนที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน

 

 

 

 

 

     ผู้ดูแลผลประโยชน์

 

 

 

 

 

         คือ ตัวแทนข​องผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ดูแลให้บลจ. จัดการลงทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน การสอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม การเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนหากบลจ. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ fit & proper ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบลจ. และไม่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

 

 

 

 

 

     นายทะเบียนหน่วยลงทุน

 

 

 

 

 

         คือ ผู้ทำหน้าที่ดูแลและจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น การจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์อื่นๆ โดยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบั​ติตามที่สำนักงานกำหนด ทั้งนี้ บลจ. อาจทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนได้

 

 

 

 

 

     ผู้สอบบัญชี

 

 

 

 

 

      คือ ผู้ที่ทำห​น้าที่ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวม ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบงบการเงินของกองทุนให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี โดยต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชี และมีชื่อขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงาน

 

 

 

 

 

     บริษัทจัดอันดับกองทุนรวม

 

 

 

 

 

       คือ ผู้ทำหน้าที่จัดอันดับกองทุนรวม เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งต้องมีคุณสม​บัติตามหลักเกณฑ์ fit & proper

 

 

 

 

 

     สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

 

 

 

 

 

        คือ ผู้ที่จดทะเบียนสมาคมกับสำนักงาน มีบลจ. และบริษัทจัดการเป็นสมาชิก สมาคมมีหน้าที่กำหนดจรรยาบรรณและมาตรฐานในการปฏิบัติให้บริษัทสมาชิกยึดถือและปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

 

 

 

 

​ ​