Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Event
Event
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > Event > ก.ล.ต. ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี และสมาคม บจ. จัดสัมมนา Key Audit Matter
​ก.ล.ต. ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนา “เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยอย่างแท้จริง” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter: KAM) สำหรับนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาให้รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทยดียิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน จากผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน กรรมการตรวจสอบ นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้ลงทุน และผู้สอบบัญชี เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด 12 กันยายน 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map