Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Event
Event
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > Event > ก.ล.ต. กับกรมบังคับคดี ลงนามความร่วมมือการบังคับใช้กฎหมายกับบริษัทจดทะเบียนในคดีล้มละลาย
นายรพี สุจริตกุล (ขวา) เลขาธิการ ก.ล.ต. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม (ซ้าย) จำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับแรกเป็นการร่วมกันติดตามดูแลและบังคับใช้กฎหมายกรณีบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้หรือตกเป็นลูกหนี้ในคดีล้มละลายตามกฎหมายล้มละลาย และอีกฉบับเป็นการร่วมกันพัฒนาบุคลากร ที่จะช่วยให้มีการวางระบบที่สามารถเชื่อมโยงกระบวนการทำงานเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงาน ก.ล.ต.
ปรับปรุงล่าสุด 11 ตุลาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map