Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Event
Event
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > Event > การสัมมนา “กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับปรุงใหม่และการพัฒนาในอนาคต”
​ก.ล.ต. ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์  จัดสัมมนาเรื่อง “กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับปรุงใหม่และการพัฒนาในอนาคต” ให้แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในตลาดทุน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
ปรับปรุงล่าสุด 02 มิถุนายน 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map