Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Event
Event
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > Event > ก.ล.ต. จัดสัมมนาสร้างความเชื่อมั่นไปกับโลกที่แปรเปลี่ยน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ลงทุนในหลักทรัพย์แห่งสิงคโปร์ จัดสัมมนาสร้างความเชื่อมั่นไปกับโลกที่แปรเปลี่ยน เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนสถาบันมีความพร้อมในการปรับตัวรับกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาว โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ บริษัทจดทะเบียน และสถาบันการเงินเข้าร่วมกว่า 300 คน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
ปรับปรุงล่าสุด 20 กันยายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map