Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ติดต่อ ก.ล.ต.
ติดต่อ ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ติดต่อ ก.ล.ต. > จัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อ ก.ล.ต.
ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์
วันหยุดทำการ
SEC Help Center
จัดซื้อจัดจ้าง
ร่วมงานกับเรา
ฝึกงาน
การชำระเงินผ่าน QR Code
การชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร​
งดของขวัญ แบ่งปันความสุข
จัดซื้อจัดจ้าง

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและงานบริการของ ก.ล.ต. มุ่งเน้นการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ทันต่อเวลา เกิดประโยชน์ในการดำเนินการของ ก.ล.ต. รวมทั้งมีกระบวนการแข่งขันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  โดยกำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ผู้ดำเนินการ และผู้มีอำนาจอนุมัติไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูง ก.ล.ต. จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและผลการคัดเลือกไว้ในเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

 
     
 
บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
​ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
 
                            “สำนักงานมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน
                                จะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ยุติธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสำนักงานเป็นสำคัญ”
ปรับปรุงล่าสุด 03 กันยายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map