Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ติดต่อ ก.ล.ต.
ติดต่อ ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ติดต่อ ก.ล.ต. > ราคากลาง - ที่ปรึกษา
ติดต่อ ก.ล.ต.
ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์
วันหยุดทำการ
SEC Help Center
จัดซื้อจัดจ้าง
แบบสำรวจการใช้เว็บไซต์ ก.ล.ต.
ร่วมงานกับเรา
ฝึกงาน
ราคากลาง - ที่ปรึกษา
2561​
​​ การจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อรองรับ Digital Technology  จำนวน 1 คน กำหนดระยะเวลาจ้าง 12 เดือน
การจัดจ้างที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล จำนวน 1 คน กำหนดระยะเวลาจ้าง 12 เดือน
การจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี จำนวน 1 คน  กำหนดระยะเวลาจ้าง 2 ปี
​​ การจัดจ้างที่ปรึกษาด้านโครงการพัฒนาคุณภาพของการออกมาตรการหรือกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จำนวน 2 คน  กำหนดระยะเวลาจ้าง 154 ชั่วโมง/คน
การจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการสอบบัญชี จำนวน 1 คน ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
2560​
การจัดจ้างที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล จำนวน 1 คน กำหนดระยะเวลาจ้าง 12 เดือน
การจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อรองรับ Digital Technology  จำนวน 1 คน กำหนดระยะเวลาจ้าง 12 เดือน
การจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี จำนวน 1 คน กำหนดระยะเวลาจ้าง 14 เดือน
การจัดจ้างบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านการสร้างแบบจำลองเชิงปริมาณและวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 1 คน กำหนดระยะเวลาจ้าง 6 เดือน
จัดจ้างที่ปรึกษาด้านสื่อมวลชน ระยะเวลา 6 เดือน
การจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการสอบบัญชี จำนวน 1 คน ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
2559​
การจัดจ้างที่ปรึกษาการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
​การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมตามค่านิยมด้วยกระบวนการพัฒนาแบบ Group Coaching สาหรับกลุ่มผู้อานวยการ (3 รุ่น)
​​​ การพัฒนาผู้บริหารโดยการโค้ช "One on One Executive Coaching"
​​ การจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการสอบบัญชี จำนวน 2 คน ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
การจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการการดำเนินการระงับข้อพิพาท
​​ การจัดจ้างที่ปรึกษากฎหมาย ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
2558​
​​ โครงการ "One - on - one Executive Coaching สำหรับผู้บริหารระดับสูง
​​การจัดจ้างที่ปรึกษาการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
โครงการ "One - on - one Executive Coaching สำหรับผู้บริหารระดับสูง
การพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
2557
​​​​​ การจัดจ้างที่ปรึกษาการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
​​​​ โครงการ “ศึกษาจัดทำวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของสำนักงาน (แผนองค์กร)”
​​​ การจัดจ้างที่ปรึกษากฎหมาย ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี
​2556
การจัดจ้างที่ปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางปกครอง การลงโทษทางปกครอง การแก้ต่างคดีปกครอง การตรวจสอบและการดำเนินคดีอาญา
​​​ การจัดจ้างที่ปรึกษาการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
ปรับปรุงล่าสุด 25 มิถุนายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map