Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ติดต่อ ก.ล.ต.
ติดต่อ ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ติดต่อ ก.ล.ต. > ราคากลางที่มิได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อ ก.ล.ต.
ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์
วันหยุดทำการ
SEC Help Center
จัดซื้อจัดจ้าง
ร่วมงานกับเรา
ฝึกงาน
การชำระเงินผ่าน QR Code
การชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร​
งดของขวัญ แบ่งปันความสุข
ราคากลางที่มิได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
​2562
งาน MA ซอฟต์แวร์ Deep Security 30 Physical CPU
งานประเมินความพร้อมจัดทำ roadmap และวางแนวปฏิบัติด้าน cyber resilience
​​​​ งานจ้างผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาระบบงาน ด้วยหลักการ Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD)
​​​ งานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพฐานข้อมูล MySQL
​​​ งานโครงการ Enterprise Information Management (EIM) ระยะที่ 1
​​ งานปรับปรุงระบบการนำเสนอและการค้นหาข้อมูลของระบบงานต่าง ๆ สำหรับเว็บไซต์ www.sec.or.th
​​ การจัดหาระบบช่วยในการทำงานจากระยะไกลและบันทึกการทำงาน (Remote administration session recorder)
​​

จ้างแพทย์และพยาบาลประจำสำนักงาน

​2561
​​ งานออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 22
​​​ งานควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 22
​​ จัดเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ จำนวน 6 คัน
​​ ​งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 1 ปี (ต่อสัญญา)
​​ งานจ้างบริการแก้ไขซ่อมแซมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
​​งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
​​งานจ้าง MA
​​ งานจ้าง MA อุปกรณ์ระบบป้องกันภัย APT 4400NX ยี่ห้อ FireEye
จ้างพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ด้วย Agile Model
งานจ้าง MA อุปกรณ์ Firewall Fortigate 1000C  จำนวน 2 ชุด
งานจ้างบริการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
จัดจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบ FAMS
จัดเช่ารถยนต์ Toyota Camry Hybrid จำนวน 5 คัน ระยะเวลาเช่า 9 เดือน (1 มิย.2561 – 28 กพ.2562)
สัญญาเช่าสถานที่เก็บทรัพย์สินของสำนักงาน  
​​ การจัดหากล้องวงจรปิด ตามโครงการพัฒนาและตรวจประเเมินกระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
การจัดจ้างเหมาบริการผู้พิการทางสายตามาให้บริการนวดแก่พนักงาน จำนวน 3 คน กำหนดระยะภายในปีงบประมาณ 2561
งานจ้างนักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (Systems analysis) จำนวน 2 อัตรา (ต่อสัญญา)
การจัดหาอุปกรณ์ Storage Server จำนวน 2 ชุด
งานต่ออายุ License ซอฟต์แวร์ Nexpose Enterprise 128IPs จำนวน 1 งาน
การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Domain Controller
งานจ้าง MA ซอฟต์แวร์ Trend Micro Deep Security ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
​​ การจัดหาระบบป้องกันไวรัสสำหรับ Storage และ Physical Server
การจัดหา IP Phone จำนวน 30 เครื่อง IP Phone executive จำนวน 10 เครื่อง Handset จำนวน 12 ชุด และ Headset call Center จำนวน 1 ชุด
จัดเช่ารถยนต์ Toyota Camry Hybrid จำนวน 5 คัน ระยะเวลาเช่า 1 มีค. – 31 พค.2561
งานจ้างงานโครงการ Co-sourcing IT audit  ส่วนสอง
​​​ จัดจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์
​​ จัดซื้อบริการระบบการทดสอบจิตวิทยา online เพื่อใช้ประกอบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน
งานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ Commvault Data Protection Advanced (ซอฟต์แวร์ระบบสำรองข้อมูล) ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
​​ ​งานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบ IDM
งานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบ HRIS

จัดหาแพทย์และพยาบาลประจำสำนักงาน ระยะเวลา 6 เดือน ประกอบด้วยแพทย์ จำนวน 1 ท่าน และพยาบาล จำนวน 1 ท่าน

 

​2560
งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
งานจ้าง MA อุปกรณ์ Firewall Fortigate 1000C
จัดซื้อเครื่อง Scanner
งานซ่อมเครื่อง X-Ray
​​ งานต่อสัญญาจัดจ้างบริการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี
​​ งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (ต่อสัญญา) ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
งานจ้างงานโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร
การจัดหาแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า
จ้างปรับปรุงลิฟต์อาคารสำนักงาน
​​ ​งานจ้างบริการบำรุงรักษา (MA) ซอฟต์แวร์ Anti Virus 700 User ระยะเวลา 1 ปี
จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงสำหรับงานสอบถ้อยคำ
จัดซื้อรถยนต์ BMW รุ่น 530e Luxury  จำนวน 1 คัน
จัดจ้างผลิตสื่อ digital mass VDO ประกอบด้วย (1) Online Advertising VDO จำนวน 4 เรื่อง (2) Online Series จำนวน 1 เรื่อง ความยาว 7 ตอน
​​ งานซ่อมฝ้าห้องน้ำ ชาย-หญิง ชั้น 19,20,21
จ้างจัดงานสัมมนาแถลงยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2561  
การจัดหากล้องวงจรปิด  จำนวน 7 ชุด
งานจัดจ้างพนักงาน Outsource ด้าน Helpdesk ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
งานจัดซื้อซอฟต์แวร์ Matlab (Renew) และ Toolbox จำนวน 1 ชุด
จัดจ้างทำความสะอาดกระจก และผนัง Aluminium Composite ภายนอกอาคาร
การจัดหาชุดไมโครโฟนไร้สายถือเดี่ยว จำนวน 2 ชุด และไมโครโฟนประชุมไร้สาย จำนวน 5 ชุด
จัดจ้างทำความสะอาดศูนย์เก็บเอกสาร สำหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2561
งานจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ KVM Switch (งานต่อสัญญา)
งานต่ออายุสิทธิซอฟต์แวร์ Deep Security 20 Physical CPU
งานวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสียของบ่อบำบัด ประจำปี 2561
จัดเช่ารถยนต์ Toyota Camry Hybrid จำนวน 5 คัน
จัดซื้อเครื่อง LCD Projector พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด
ซอฟต์แวร์ Microsoft Visual Studio Pro จำนวน 21 Licenses
จัดซื้อเวทีสำเร็จรูป
งานจ้าง MA ระบบ ECM (Enterprise Content Management) ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
จัดจ้างติดตั้ง ตกแต่งบูธในงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2017
จ้างจัดงาน “Retirement Symposium 2017”
​​ จัดจ้างผลิตสื่อการสอนและระบบ e-learning
​​ ​จัดจ้างตรวจสอบโครงสร้างอาคารและซ่อมแซมลานจดรถของอาคาร
จัดจ้าง Organizer งานโครงการประกวดผลงาน FinTech Challenge ครั้งที่ 2
​​ จัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์จำนวน 5 อัตรา สำหรับระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
จัดจ้างบริการรับ-ส่งเอกสารและ/หรือสิ่งของ จำนวน 2 อัตรา สำหรับระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
​​จัดจ้างพนักงานบริการประจำสำนักงาน (นักการ) จำนวน 9 อัตรา สำหรับระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2562
​​ จัดจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศชั้นใต้ดิน
​​​ จัดจ้างทำความสะอาดกระจก และผนัง Aluminium Composite ภายนอกอาคาร
​​ งานจ้าง MA อุปกรณ์ Firewall Fortigate 1000C จำนวน 2 ชุด ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
​​ งานต่ออายุสิทธิซอฟต์แวร์ VMware (Renew) จำนวน 2 รายการ
จัดเช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการเช่า 60 เดือน
งานจัดจ้างงานปรับปรุงระบบ FAMS ให้รองรับระบบการโอนเงินผ่านธนาคาร
จัดเช่ารถยนต์ Toyota Camry  มือสอง จำนวน 4 คัน ระยะเวลาการเช่า 3 เดือน
​​​ งานปรับปรุงห้องน้ำลานจอดรถ จำนวน 5 ห้อง
​​ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแบบยืดบำบัดกล้ามเนื้อทั้งตัว  จำนวน 1 ชุด และเครื่องออกกำลังกายแบบยืดบำบัดกล้ามเนื้อเฉพาะแขนและหัวไหล่ จำนวน 1 ชุด
​จัดทำประกันภัยทรัพย์สินของสำนักงาน
จัดจ้างกำจัดหนู มด แมลงสาบ ปลวก และแมลงอื่น ๆ
จัดซื้อเครื่องปั๊มหัวใจแบบพกพา (AED)
​​ งานเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe จำนวน 2 รายการ ระยะเวลา 1 ปี
​​ จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก (outsource) เพื่อจัดทำ Infographics
​​ งานต่อสัญญาจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
​​ งานจ้างทบทวนเป้าหมายการลงทุนและการจัดสรรเงินลงทุน
​​ งานจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
​​ งานต่ออายุสิทธิซอฟต์แวร์ Nexpose Enterprise 128IPs (Renew) จำนวน 1 ชุด
​​ งานต่อสัญญาเช่าบริการระบบ Security Log Monitoring Service ระยะเวลาบริการ 3 ปี
​​ จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคารประจำปี
จ้างบริการเติมน้ำยาสุขภัณฑ์
​​​ จัดจ้างทำซุ้มพระฉายาลักษณ์  จำนวน 2 ซุ้ม
​​ งานจัดหาอุปกรณ์เครือข่าย และ Firewall
จัดจ้างซ่อมแซมระบบ CCTV และ กล้อง CCTV
จัดทำระบบ Succession Plan
​​​​​ งานจ้างงานโครงการ Co-sourcing IT audit ส่วนแรก
​​​​ งานจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบ HRIS โมดูล HRD (Human Resource Development) จำนวน 1 ระบบ
​​​​ จัดซื้อแบตเตอรี่ สำรอง UPS ชั้น 10  จำนวน 1 ชุด (40 ลูก)
​​​ งานพัฒนาระบบสารสนเทศแบบซื้อ Service Package (400 Mandays) ระยะเวลา 1 ปี
​​​​ จัดจ้างงานปรับปรุงที่นั่งบริเวณสวนด้านหน้าอาคาร
​​ งานจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อประเมินผลประโยชน์พนักงาน
​​ จ้างจัดสร้างบูธ ก.ล.ต. ในงาน “Money Expo Bangkok 2017”
จัดจ้างงานปรับปรุงทางระบายน้ำ ชั้น 11
​​ งานจัดหาเครื่องโทรศัพท์ IP Phone จำนวน 65 เครื่อง
จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับงานจัดเลี้ยง จำนวน 4 รายการ
​​ งานจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบสมุดจดกฎหมาย จำนวน 1 ระบบ
การจัดพิมพ์เอกสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน
​​​ จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร Ideal 3104 จำนวน 8 เครื่อง
​​ งานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบ HRIS
​​ จัดจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์
​​ จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone7 Plus 128 GB พร้อม Package จำนวน 3 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องอ่าน Barcode
จ้างผู้จัดงานสัมมนา “SEC FinTech Day 2017”
2559​
จัดจ้างทำวีดีโอคลิป "Sustainable Competitiveness"
​​ งานต่อสัญญาจ้างบริการแก้ไขซ่อมแซมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ พร้อมเจ้าหน้าที่ Outsource ด้าน Technical & Application และ Service Desk (ต่อสัญญา) ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี
งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (ต่อสัญญา)
งานจ้างปรับปรุงลิฟต์อาคารสำนักงาน
งานเช่าบริการใช้งานซอฟต์แวร์ Mobile Application Shappy ระยะเวลา 1 ปี
จัดจ้างทำพื้นสำหรับขนย้ายเอกสารจากห้องเก็บเอกสารชั้นใต้ดิน
​​​ จัดจ้างเดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (LAN) จำนวน 75 จุด
​​​ จัดจ้างพัฒนา mobile application : start-to-invest เวอร์ชั่นใหม่
​​ งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จัดซื้อกระดาษขนาด A4 ความหนา 80 แกรม โดยวิธีประกันราคา 1 ปี  
​​ จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ขนส่ง วัสดุ เจ้าหน้าที่และแขกของสำนักงาน จำนวน 5 อัตรา สำหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 1 ปี
การจ้างวิทยากรสอนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
จัดจ้างผู้รับจัดงานสัมมนาแถลงแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ในโอกาสครบรอบ 25 ปีของสำนักงาน
จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับแก้ไข
งานจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการวางแผนอัตรากำลัง
​หลักสูตร Situational Leadership (1 รุ่น)
หลักสูตรทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) และการโค้ชเพื่อสร้างวัฒนธรรม การให้ feedback และดึงศักยภาพของพนักงาน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโรงละครการจัดการ (Management Theatre) (1 รุ่น)
งานโครงการประเมินผลประโยชน์พนักงาน
​​​ จัดจ้างผลิตชุดส่งความสุขปีใหม่ สำหรับปี 2560
​​ จัดจ้างเปลี่ยน Compressor แอร์ ชั้น 19
​​ จัดจ้างทำความสะอาดศูนย์เก็บเอกสาร สำหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จัดจ้างติดตั้ง ตกแต่งบูธในงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2016
จัดจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 28 และ 30
งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ  ระยะเวลา 2 ปี  (1ต.ค.2559-30 ก.ย.2561)
​​ จัดจ้างกำจัดหนู มด แมลงสาบ ปลวก และแมลงอื่น ๆ
จัดจ้างซ่อมโต๊ะประชุมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ห้องประชุม 3001 ปรับปรุงผนังกันเสียงสะท้อน และทาสีผนังฝ้า ห้องประชุม 3002
จัดจ้างซ่อมแซมระบบ CCTV, Access Control และ X-Ray
จัดจ้างพัฒนาโปรแกรม “กองทุนเด่น” แสดงบน Mobile application : start-to-invest ระยะเวลา 3 ปี
​​ การจัดซื้อผงหมึกชาร์ป รุ่น MX-500AT สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป รุ่น MX-503N จำนวน 20 กล่อง
​​ การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชี จำนวน 1 คน ระยะเวลาการจ้าง 9 เดือน
​การจัดซื้อตลับหมึก Samsung จำนวน 2 รายการ
​​ งานจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร (แบบเหลี่ยม)  จำนวน 13 ตัว
งานจัดซื้อซอฟต์แวร์ Anti-Virus จำนวน 1 ระบบ
หลักสูตรระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management System: PMS in Practice (4 รุ่น)
หลักสูตร Situational Leadership (1 รุ่น)
​​หลักสูตรทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) และการโค้ชเพื่อสร้างวัฒนธรรม การให้ feedback และดึงศักยภาพของพนักงาน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโรงละครการจัดการ (Management Theatre) (1 รุ่น)
​​​ งานจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ ECM  (งานต่อสัญญา)
​​ การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรปี 2559 - 2561 (Engagement Survey)    
งานล้างทำความสะอาดและสูบกากปฏิกูลบ่อเกรอะ
​​ ​จัดซื้อวัสดุสำนักงานแบบราคาคงที่ จำนวน 80 รายการ
งานจัดซื้อเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร จำนวน 60 ตัว
​​​​​ การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ
​​​​ จัดจ้างเปลี่ยน Compressor แอร์ ชั้น 17
​​​​ จัดทำประกันภัยทรัพย์สินของสำนักงาน
​​​ จัดจ้างงานปรับปรุงพื้นห้องน้ำรั่วซึม ชั้น 21 และ 26
​​​​ จัดจ้างงานปรับปรุงช่องเซอร์วิส
​​​ งานจัดสวนแนวตั้งต้นไม้ประดิษฐ์ ชั้น 11 และปูหญ้าเทียมชั้น G นอกอาคาร
​​ จัดจ้างทำกันซึมพื้นบริเวณลาน Cooling Tower และทาสีกันสนิมฐานเหล็ก
งานจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป (งานต่อสัญญา)
​​ งานซ่อมรถยนต์ Benz ประจำตำแหน่งเลขาธิการ
จัดจ้างผู้ทวนสอบการขึ้นทะเบียนการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำนวน 3 ปี
งานเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe จำนวน 3 รายการ ระยะเวลา 1 ปี
จัดจ้างเติมน้ำยาทำความสะอาดสำหรับสุขภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
​​ งานจัดจ้างถอดทำความสะอาดและรื้อเปลี่ยนแผ่นผ้ายางกล่องไฟบริเวณชั้น G และ 12
จัดซื้อหลอดไฟ 2 รายการ
จัดเช่ารถยนต์ จำนวน 4 คัน ระยะเวลาการเช่า 60 เดือน
งาน Update ข้อมูลรายเดือนและพัฒนาระบบสมุดจดกฎหมาย
จัดจ้างเปลี่ยน ตู้ Switchgear และเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าเข้าอาคาร
งานเชิดชูเกียรติ โครงการ “หุ้นใหม่ความภูมิใจ ของจังหวัด”
งานจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Storage  จำนวน 2 ชุด
อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 24 รายการ
​​ งานเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ
​​ จัดซื้อ Training Tower และ Recumbent Bike
จัดจ้างปรับปรุงแก้ไขระบบท่อจ่ายน้ำดี ชั้น G และท่อเดรนน้ำ ชั้น 18
​​ ​การจัดซื้อผงหมึก และอะไหล่ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DC6000CP และรุ่น D5070CP
​​ ​การจัดซื้อผงหมึกชาร์ป รุ่น MX-500AT สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป รุ่น MX-M503N จำนวน 20 กล่อง
ออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีพร้อมจัดทำไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
​​​​​ งานซ่อมเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน (Defect)
​​​​ งานปรับปรุงท่อน้ำดีระบบ Cooling Tower
​​​ ​จัดจ้างออกแบบจัดทำและติดตั้งบูธสำหรับงาน Money Expo 2016
​​​ จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ
​​ งานจัดซื้อซอฟต์แวร์สำหรับ Scan ช่องโหว่ ในระบบคอมพิวเตอร์ (Vulnerability Scanner Software – NEXPOST Enterprise 128 IPs)
จัดซื้อ เครื่องควบคุมการเปิดปิดประตู และ กล้องวงจรปิด
งานเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สมุดจดกฎหมาย ระยะเวลา 1 ปี
 
2558​
​​​​ จัดทำประกันภัยเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ (ใช้ภายในประเทศ) ทุนประกัน 6,779,503.75 บาท
เครื่องใช้สำนักงาน (ใช้ภายในประเทศ) ทุนประกัน 470,496.42 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ (ใช้ทั่วโลก) ทุนประกัน 920,670.70 บาท
​​​ งานจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลสำนักงาน (Data Center) ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี
​​ จัดจ้างบริษัทจัดทำรายงานประจำปี 2558
​​ ​จัดจ้างบริการรับ-ส่งเอกสารและ/หรือสิ่งของ จำนวน 2 อัตรา สำหรับระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2560
​​ จัดจ้างพนักงานบริการประจำสำนักงาน (นักการ) จำนวน 9 อัตรา สำหรับระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2560
​จัดซื้อเครื่องปั้มหัวใจแบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง
​งานจ้างบุคลากรพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาทำงาน 2 ปี (ต่อสัญญา)
​​ จัดซื้อกระดาษขนาด A4 ความหนา 80 แกรม โดยวิธีประกันราคา 1 ปี  
จัดจ้างทำความสะอาดกระจก และผนัง Aluminium Composite ภายนอกอาคาร
งานบริการเติมน้ำยาเคมีและตรวจเช็คค่าน้ำระบบ Cooling Tower (ระยะเวลา 2 ปี 2559 - 2560)
งานจัดหาอุปกรณ์ทำลายข้อมูลโดยสนามแม่เหล็ก จำนวน 1 ชุด
​​ งานจ้างบุคลากรพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาทำงาน 2 ปี (ต่อสัญญา)
​งานจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Network Switch จำนวน 3 ชุด
งานจัดจ้างบำรุงรักษาระบบลิฟต์อาคครสำนักงาน ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2559 – ปี 2561)
​​ งานจัดจ้างปรับปรุงระบบลิฟต์อาคารสำนักงำน
​งานจ้างบริการบำรุงรักษา และแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ KVM Switch ระยะเวลาการจัดจ้าง 1 ปี (งานต่อสัญญา)
จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ขนส่ง วัสดุ เจ้าหน้าที่และแขกของสำนักงาน จำนวน 6 อัตรา สำหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559​
​​ การจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ชุดทำงาน
จัดจ้างทำความสะอาดศูนย์เก็บเอกสาร สำหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559
​​ จัดซื้อสติ๊กเกอร์ Barcode สำหรับติดรหัสครุภัณฑ์
​​​​ จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
​​​​ งานจัดเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud for Team
​​​​ ​จัดจ้างตรวจสอบอาคารแบบพิเศษ
​​​​ จัดจ้างทำชั้นเหล็กวางเอกสาร  ติดตั้งระบบไฟฟ้า รื้อ ประกอบ ชั้นเหล็กวางเอกสารเดิม พร้อมทั้งขนย้ายเอกสารและทรัพย์สินจากโกดังเก่าไปโกดังใหม่
​​​ การจัดซื้อผงหมึกชาร์ป รุ่น MX-500AT สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป รุ่น MX-M503N จำนวน 20 กล่อง
​​ จัดทำสื่อความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการใช้สิทธิของผู้ลงทุน
​​ ​จัดจ้างกำจัดหนู มด แมลงสาบ ปลวก และแมลงอื่น ๆ
​​ ​งานปรับปรุงพื้นที่ทำงานชั้น 19
​จัดจ้างผลิตชุดส่งความสุขปีใหม่ สำหรับปี 2559
​URL Filtering Subscription License จำนวน 2 Licenses
การจัดซื้อชุดทำงาน
​​​ ​การจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ผู้ช่วยปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ช่วยผู้อานวยการ จำนวน 50 ตัว
​​ งานจัดหาเครื่อง Scanner จำนวน 5 เครื่อง
​​ งานขนย้ายเอกสาร และอุปกรณ์สำนักงานตามชั้นต่าง ๆ
​​​​ ​จัดซื้อ Arc trainer
​​ งานต่อสัญญา Microsoft Enterprise Agreement (EA) เป็นเวลา 3 ปี จำนวน 600 users
​​ งานจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานต่อสัญญา)
​​ จัดจ้างบริหารจัดการอาคารที่ทำการสำนักงาน สำหรับระยะเวลา 1 ปี 
​​ จัดทำประกันภัยทรัพย์สินของสำนักงาน ทุน 1,050,000,000 บาท
งานจัดเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์  Adobe Creative Cloud for Team จำนวน 20 Licenses ระยะเวลา 1 ปี
​งานจ้างบริการบำรุงรักษาและแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ IPS Sensor ระยะเวลาการจัดจ้าง 6 เดือน (งานต่อสัญญา)

​ งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 81 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (โดยวิธีสอบราคา)

- เอกสารแนบ

จัดจ้างออกแบบจัดทำและติดตั้งบูธสำหรับงาน Money Expo 2015

การเพิ่มวงเงินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 81 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จากเดิม 500,000 บาท เป็นเงิน 665,000 บาท

- เอกสารแนบ

งานจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall ยี่ห้อ Palo Alto (งานต่อสัญญา)
​​ จัดหาและเช่าสถานที่เก็บเอกสารแห่งใหม่ ระยะเวลา 3 ปี
​งานจัดหาที่จอดรถ ระยะเวลา 2 ปี
​​​ จัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 60 เรื่องการเงินดี ๆ จำนวน 5,000 เล่ม
​​ การจัดซื้อผงหมึกชาร์ป MX-500AT สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป MX-M503N จำนวน 30 กล่อง
งานจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และซอฟต์แวร์โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ (ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี)
การจัดงานเชิดชูเกียรติ โครงการ "หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด"
​จัดพิมพ์รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพงานสอบบัญชี ประจำปี 2557
งานจ้างบริการ Upgrade Version ของซอฟต์แวร์พร้อมบริการดูแล และบำรุงรักษา (Software : McAfee) (งานต่อสัญญา)
​​​​ จัดจ้างทำรายงานประจำปี 2557
​​​​ จัดจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์
​​​​ งานเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สมุดจดกฎหมาย ระยะเวลา 1 ปี
​​​ จัดซื้อประกันรถยนต์พร้อม พรบ. จำนวน 4 คัน​
2557​
​โครงการสื่อสารความรู้ทางการเงินผ่านสื่อผสมผสาน

​​​

 งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ พร้อมเจ้าหน้าที่ Outsource ด้าน Technical & Applicatiion และ Service Desk ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี (ต่อสัญญา)

​​​

งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (ต่อสัญญา)

​​​

จัดจ้างพนักงานบริการประจำสำนักงาน (นักการ) จำนวน 9 อัตรา สำหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558

​​​ ​จัดซื้อประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของสำนักงานที่นำไปใช้งานนอกสถานที่ ทุนประกันรวมทั้งสิ้น 12,258,432.34 บาท
​​ ​จัดจ้างบริการ รับ-ส่งเอกสาร และ/หรือ สิ่งของ
​​ จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ขนส่ง วัสดุ เจ้าหน้าที่และแขกของสำนักงาน จำนวน 9 อัตรา สำหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558​
งานจัดเช่าซอฟต์แวร์ Microsoft Office 365 พร้อม Implement
จัดซื้อทีวี จำนวน 6 รายการ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน
งานจัดจ้างทำศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน
การจัดซื้อตลับหมึก Samsung จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อกระดาษขนาด A4 โดยวิธีประกันราคาโดยวิธีสอบราคา
​จัดจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ "จัดการเงิน จัดการสุข"
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์บันทึกภาพ
​งานจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Desktop สำหรับการตัดต่อวีดีโอ จำนวน 4 ชุด
​​​​ ​จัดจ้างผลิตชุดส่งความสุขปีใหม่ สำหรับปี 2558
​​​ ​งานจัดทำ Content เว็บไซต์ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน
​​​​​ จัดเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการเช่า 60 เดือน
​การจัดซื้อตลับหมึกชาร์ป รุ่น MX-500AT จำนวน 20 กล่อง
​​ การจัดซื้อตลับหมึก Samsung รุ่น ML-D4550B จำนวน 17 กล่อง​
การจัดหาซอฟต์แวร์ Mathwork จำนวน 3 รายการ
​​​​​ การจัดซื้อชุดทำงาน
​​​​ จัดซื้อเครื่องมือและอุกรณ์ในการบันทึกการบรรยาย จำนวน 1 ชุด
​​ ​งานจ้างปรับปรุงลิฟต์อาคารสำนักงาน
​​​​ ​จัดจ้างกำจัดหนู มด แมลงสาบ ปลวก และแมลงอื่น ๆ
​​ จัดจ้างผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน จำนวน 12 ตอน
​​​​ ​ค่าบริการสถานที่จัดงานสัมมนาให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุ
​​ งานจ้างจัดงานสัมมนาให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุ
​​ ​ค่าบริการบูธงานสัมมนาให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุ
งานจ้างเขียนข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน
​​​​​​​ งานจัดพิมพ์รวมเล่มบทความ
​​​​​​ ​การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชี ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
​​​​​ ​งานจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Access Switch จำนวน 2 ชุด และ Access Point จำนวน 36 ชุด
​​​​ จัดจ้างผลิตรายการวิทยุ ก.ล.ต. คลื่น FM98.5 ความยาว 60 นาที จำนวน 52 เทป
​​​​ ​งานจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษา (Software : InterScan และ Scanmail Suite for Exchange)
​​​ งานจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบ ECM
​​ ​จัดซื้อประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ทุนประกัน 1,100,000,000 บาท
​​ การจัดซื้อตลับหมึกชาร์ป สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป รุ่น MX-M503N จำนวน 20 กล่อง
การจัดซื้อตลับหมึก Samsung รุ่น ML4550B จำนวน 21 ตลับ และรุ่น ML2010D3(MLT-D119S) จำนวน 3 ตลับ
​​​ งานจัดหาซอฟต์แวร์ Microsoft Office 365
​​​ งานจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ฝ่ายบริหารทั่วไป
​​ การจัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้ช่วยปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหาร และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ จำนวน 35 ตัว
​​

งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 81 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
- เอกสารแนบ

​​​ งานจ้างบริการงานบริการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ IPS Sensor
​​ ​วาดภาพสีน้ำมันอดีตเลขาธิการและเลขาธิการปัจจุบัน
งานจัดเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud for Team จำนวน 15 Licenses ระยะเวลา 1 ปี
​​ งานจ้างบริการจัดทำข้อมูลกฎหมายสำหรับระบบสมุดจดกฎหมาย
​​​​ ​การจัดหาซอฟต์แวร์ I2 Analyst’s Notebook
​​​​​​​​ งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Load Balance (F5)
​​​​​​​ ​จัดซื้อที่วางคีย์บอร์ด จำนวน 369 ชุด โดยวิธีสอบราคา
​​​​​​ การจัดหาซอฟท์แวร์เพื่อใช้ติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Market Surveillance Software) โดยวิธีพิเศษ
​​​​ จัดจ้างออกแบบจัดทำและติดตั้งบูธสำหรับงาน Money Expo 2014
​​​​​​ ​งานจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่สำหรับกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเงิน
​​​​ ​โครงการ “One-on-One Executive Coaching ” สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มศักยภาพสูง
​​​​ ​จัดจ้างลงประชาสัมพันธ์องค์กรในนิตยสาร
​​​​ งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Firewall
​​​​​ ​จัดซื้อตลับหมึกยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-4550B จำนวน 14 ตลับ และรุ่น ML-2010D3 จำนวน 9 ตลับ โดยวิธีสอบราคา
​​​ งานมอบโล่เชิดชูเกียรติบริษัทในโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด”
​​​ ​งานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ (ต่อสัญญา)
​​​ งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Proxy Cache (ต่อสัญญา)
​​​ ​งานจ้างบริการ Upgrade Version ของซอฟต์แวร์พร้อมบริการดูแลและบำรุงรักษา (Software : McAfee)
​​​ งานจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Storage
​​​​ งานจ้างบุคลากรพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาทำงาน 1 ปี (ต่อสัญญา)
​​​​ งานจ้างบุคลากรพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลาทำงาน 2 ปี (ต่อสัญญา)
​​​​ ​งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ต่อสัญญา)
​​​​ งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (ต่อสัญญา)
​​​​ งานจัดหาโครงการขยายประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน Virtual Machine และ การจัดการข้อมูลองค์กร (ECM)
จัดซื้อตลับหมึกยี่ห้อ Samsung รุ่น ML- D4550 B และรุ่น ML 2010D3 โดยวิธีสอบราคา จำนวน 2 รายการ
​จัดซื้อตลับหมึกชาร์ป รุ่น MX-500AT จำนวน 30 โดยวิธีพิเศษ
​2556
ASEAN Corporate Governance Scorecard ปี 2556
​​​​ ​​จัดซื้อทีวี LED 40" จำนวน 16 เครื่อง / จัดจ้างติดตั้งทีวี จำนวน 1 งาน
จัดจ้างพนักงานบริการประจำสำนักงาน (นักการ) จำนวน 9 อัตรา / จัดจ้างพนักงานรับส่งเอกสาร จำนวน 2 อัตรา สำหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557  ถึง 31 ธันวาคม 2557
จัดซื้อเครื่องอ่าน barcode จำนวน 3 เครื่อง / โปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์ จำนวน 2 license
​​​​ จัดจ้างผลิตสื่อ infomercial
​​​ ASEAN Corporate Governance Scorecard ปี 2556
จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย
ค่าพัฒนาโปรแกรมตรวจนับทรัพย์สินพร้อมรายงาน
​​ จัดซื้อหน้ากากป้องกันควันพิษ
โครงการพัฒนาองค์กร “Living DNA from the Within : Leading Change Team”
จัดจ้างผลิตชุดส่งความสุขปีใหม่สำหรับปี 2557
​​ งานจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 แบบประกันราคา
​​ งานมหกรรมการลงทุน SET in The City 2013
งานเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ “สมุดจดกฎหมาย” ระยะเวลา 1 ปี
​​ งานจัดหาเครื่อง Scanner จำนวน 2 เครื่อง
จัดทำ DVD ขั้นตอนในการระดมทุนผ่านตลาดทุน
​​งานจัดซื้อชุดเซนเซอร์กันประตูลิฟต์หนีบชนิดลำแสง
งานประเมินภาระผูกพัน (Employee Benefit)
​​งานจัดหาอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์
​โครงการจัดงานพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่
งานขนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ศูนย์สำรองข้อมูลสำนักงาน
จัดซื้อตลับหมึก Samsung รุ่น ML-D4550B
​​จัดจ้างบริการกำจัดหนู มด แมลงสาป ปลวก และแมลงอื่น ๆ
โครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงาน (งานปรับปรุงพื้นคอนกรีตด้านหน้าอาคาร)
ซื้อเก้าอี้พักคอย แบบ 4 ที่นั่ง และม้านั่งยาว
ซื้อตู้ทำน้ำร้อน-เย็น ระบบ UF
งานเผยแพร่ความรู้ผ่านรายการโทรทัศน์
งานจัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้บริหารระดับสูง โครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงาน
งานติดตั้งฟิล์มบานประตูลิฟต์และผนังกระจกห้องประชุม โครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงาน
ปรับปรุงล่าสุด 20 มีนาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map