​​​
 ​สมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน
  
 
recruit_banner.jpg
recruit_joinus.jpg
qualification
 
​ลำดับ ส่วนงาน​ ​หมวดบริหารงาน
สายงานนโยบายตลาดทุน
​1. ​ฝ่ายวิจัย
1
​2. ​ฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผน​​
​​3. ​ฝ่ายกำกับตลาด
​4. ศูนย์บริหารความเสี่ยงองค์กร 1
​5. ศูนย์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ​2
สายงานระดมทุน
​6. ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน ​1
​7. ​ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารหนี้และตราสารอื่น
​8. ​​ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน​ ​1
สายงานพัฒนาและป้องปราม
​9. ฝ่ายพัฒนาบริษัท 2
​10. ​ศูนย์ส่งเสริมบรรษัทภิบาล
​11. ​ฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน​ 2
สายงานผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
​12. ​ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์
​13. ​ฝ่ายกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์
​14. ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจหลักทรัพย์​ 2
สายงานบังคับใช้กฎหมาย
​15. ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 3
​16. ฝ่ายคดี 2
​17. ​ศูนย์คดีปกครอง​
สายงานบริหารองค์กร
​18. ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์องค์กร 2
​19. ​ฝ่ายงานเลขาธิการ 1
​20. ​ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
​21. ​ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
​22. ​ฝ่ายบริหารทั่วไป
​23. ​ศูนย์ส่งเสริมการระดมทุน ​2
​24. ​ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 2
​25. ​ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา​
​26. ​ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
​รวม 29
 
​ ​​​
 
 
 
recruit_white.jpg

recruit_contact.jpg