Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ติดต่อ ก.ล.ต.
ติดต่อ ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ติดต่อ ก.ล.ต. > ฝึกงาน
ติดต่อ ก.ล.ต.
ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์
วันหยุดทำการ
SEC Help Center
จัดซื้อจัดจ้าง
ร่วมงานกับเรา
ฝึกงาน
การชำระเงินผ่าน QR Code
การชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร​
งดของขวัญ แบ่งปันความสุข
ฝึกงาน
 
 
 
  
 (สำหรับนักศึกษาสหกิจสามารถแสดงความจำนงมาได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาในแต่ละช่วงเวลา)  
 
 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดให้นักศึกษาและนิสิตระดับปริญญาตรีขึ้นไป จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าโครงการฝึกงาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตลาดทุน
 
สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกงาน
  • ประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงและได้รับการสอนงานจากพี่ ๆ อย่างใกล้ชิด
  • โอกาสในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาตลาดทุน
  • ศึกษาดูงานหน่วยงานในตลาดเงินและตลาดทุน ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 
โครงการฝึกงาน
 
รายละเอียด
โครงการฝึกงาน
กรณีฝึกงาน
ช่วงปิดภาคการศึกษาปกติ
(มิถุนายน – กรกฎาคม)
กรณีฝึกงานช่วงเวลาอื่น ๆ
(สหกิจศึกษา)
 1. ช่วงการฝึกงาน
 มิถุนายน – กรกฎาคม ของทุกปี
 สามารถระบุช่วงที่ต้องการฝึกงาน
 2. ช่วงเวลาที่เปิดรับ
 ธันวาคมของทุกปี
 ตลอดทั้งปี
 3. คุณสมบัติผู้ที่สมัคร
 ผู้มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีปีที่ 3 ขึ้นไป
 
 
 ผู้มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 ขึ้นไป  
 **International/English Program  
หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
 4. สาขาวิชาที่เปิดรับ
 การเงินการธนาคาร การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ สถิติ วิศวกรรมการเงิน การจัดการข้อมูล รัฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. วิธีการสมัคร
 ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลพร้อมแนบ
 1. หลักฐานการศึกษาล่าสุด 2. สำเนาบัตรนักศึกษา 3. สำเนาบัตรประชาชน
ส่งมาที่
e-mail: internships@sec.or.th
 6. ใบสมัคร
 7. e-mail ส่งใบสมัคร
 8. สอบถามข้อมูล/ติดต่อ
 คุณวิศิษฐ์ เอี่ยมแสงชัยรัตน์ 0 2263 6173 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 *ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับนักศึกษาฝึกงานจำนวนจำกัด ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงาน
 
ปรับปรุงล่าสุด 06 ธันวาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map