Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด
โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด
โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด
รายละเอียดโครงการ "หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด"
Brochure โครงการ
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมโครงการ
ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
ข่าวสารโครงการ
Facebook
หนังสือหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด
“START-TO-GROW” Newsletter
โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด

 

ข่าวสารโครงการ​

 

19 ตุลาคม 2558
 
สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด รุ่นที่ 1-3 และสมาชิกหุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย รุ่นที่ 1 เข้าร่วมงานสัมมนา “เคล็ด(ไม่)ลับกับการเปิดเผยข้อมูล” เพื่อเรียนรู้หลักการเปิดเผยข้อมูล ทราบความแตกต่างระหว่างตลาด SET และ ตลาด mai และรู้จัก crowdfunding การระดมทุนในรูปแบบใหม่
 
 

26 สิงหาคม 2558
 
สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด รุ่นที่ 1-3 และสมาชิกหุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย รุ่นที่ 1 เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Workshop : Internal Control for CEO" ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อผู้บริหารระดับสูงสามารถเรียนรู้การควบคุมภายในผ่านการปฏิบัติงานจริง
 
 

13 กรกฎาคม 2558

 

สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด รุ่นที่ 1-3 และสมาชิกหุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย รุ่นที่ 1 เข้าร่วมงานสัมมนา “การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดทุน” ณ สำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จริงทางด้านการปรับโครงสร้างองค์กร การบริหารกิจการที่ดี การตรวจสอบกับระบบควบคุมภายใน และกรรมการอิสระ

 

คลิกอ่านต่อ

 

19 มิถุนายน 2558

 

สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด รุ่นที่ 1-3 และสมาชิกหุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย รุ่นที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Field Trip เยี่ยมชมกิจการบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อรับฟังเรื่องราวการวิจัยพัฒนาและการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนและการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

 

คลิกอ่านต่อ

 

 

22 พฤษภาคม 2558
 
สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด รุ่นที่ 1-3 และสมาชิกหุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย รุ่นที่ 1 เข้าร่วมงานสัมมนา “เตรียมความพร้อมวันนี้ ผ่านรายการทางบัญชี” ณ สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเหมาะกับผู้บริหารบริษัทที่มีแผนหรือกำลังปรับระบบเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดทุน ว่าจะต้องมีการเตรียมทรัพยากรบุคคลและระบบทางบัญชีในอนาคตอย่างไร

 

​11 - 12 มีนาคม 2558

 

สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด รุ่นที่ 1-3 และสมาชิกหุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย รุ่นที่ 1 เข้าร่วมงานสัมมนา “Accounting for CEO” ณ สำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้บริหารที่ต้องการเรียนรู้การอ่านงบการเงินบริษัทมหาชน เพื่อประโยชน์ในการบริหารธุรกิจ และเตรียมความพร้อมธุรกิจสู่การเป็นบริษัทมหาชน

 

คลิกอ่านต่อ

 

 

26 กุมภาพันธ์ 2558

 

สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด รุ่นที่ 1-3 และสมาชิกหุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย รุ่นที่ 1 เข้าร่วมงานสัมมนา “ธุรกิจสมบูรณ์ด้วยธรรมนูญครอบครัว” ณ สำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับสมาชิกที่ต้องการเรียนรู้การจัดทำธรรมนูญครอบครัว และแนวทางในการกำหนดกฏกติกาสำหรับธุรกิจกงสี เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

 

คลิกอ่านต่อ

 

25 กุมภาพันธ์ 2558

 

สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด รุ่นที่ 1-3 และสมาชิกหุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย รุ่นที่ 1 เข้าร่วมงานสัมมนา “การเงินเบื้องต้นสำหรับการบริหารธุรกิจ” ณ สำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้บริหารที่ต้องการเรียนรู้การใช้งบการเงินขั้นต้นจากตัวอย่างงบการเงินจริง เพื่อให้สามารถนำเอาข้อมูลงบการเงินของบริษัทไปใช้ในการบริหารธุรกิจ

 

คลิกอ่านต่อ

 

23 กุมภาพันธ์ 2558

 ก.ล.ต. จัดงานเชิดชูเกียรติ โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัดครั้งที่ 2 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติบริษัทสมาชิกโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด จำนวน 15 บริษัท ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์จาก ก.ล.ต. ซึ่งจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจให้กับบริษัท และเป็นตัวแทนของจังหวัด ที่สร้างกิจการให้เติบโตด้วยการระดมทุนจากประชาชน ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 ก.พ. 58

 

คลิกอ่านต่อ

 

 

 

1 ธันวาคม 2557

 

สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัดรุ่นที่ 2 เข้าร่วมการสัมมนา “เคล็ด(ไม่)ลับ กับการเปิดเผยข้อมูล” ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงาน ก.ล.ต. โดยแบ่งการสัมมนาเป็น 3 ช่วง ดังนี้

 

1. เสวนา “เคล็ด(ไม่)ลับ กับการเปิดเผยข้อมูลจาก ก.ล.ต.”
2. สัมมนา “ความแตกต่างระหว่างตลาด SET และ mai”
3. บรรยายพิเศษ “E-Commerce ช่วยธุรกิจท่านได้อย่างไร”

 

 

คลิกอ่านต่อ

21-22 พฤศจิกายน 2557

 

สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด รุ่นที่ 3 และสมาชิกหุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย เข้าร่วมงานสัมมนา “FA ที่ชอบ Auditor ที่ใช่ เลือกอย่างไร” ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ

 

คลิกอ่านต่อ

 

29 ตุลาคม 2557

 

 
 

 

สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ฯ รุ่นที่ 2 ร่วมกิจกรรม Field Trip เยี่ยมชม บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ เพื่อรับฟังมุมมองและประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading) อย่างไรให้ยั่งยืน และเยี่ยมชม บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี เพื่อรับฟังประสบการณ์การบริหารธุรกิจกงสีสู่บริษัทมหาชน ผ่านการจัดทำ “ธรรมนูญครอบครัว” และการสร้างธุรกิจให้ยั่งยืนด้วย CSR รวมถึงประโยชน์ที่ได้จากการระดมทุนในตลาดทุน


 

คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่

​3 ตุลาคม 2557

 

สำนักงาน ก.ล.ต. จัดงานปฐมนิเทศโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” รุ่นที่ 3 และโครงการ “หุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย” ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน ให้เกียรติร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์จากตลาดทุน และผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกโครงการและหน่วยงานพันธมิตรได้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 160 ท่าน

 

22 และ 25 กรกฎาคม 2557

 

สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด รุ่นที่ 2 เข้าร่วม Work Shop "Internal Control For CEO" เพื่อทำความเข้าใจ หลักการของการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ณ สำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้รับเกียรติจาก คุณวารุณี ปรีดานนท์ คุณณฤดี คอศิริ และคุณไพบูลย์ ตันกูล (จากซ้ายไปขวา) บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นวิทยากรในงาน

 

23 พฤษภาคม 2557

 

สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ฯ รุ่นที่ 2 เข้าร่วมสัมมนา “Accounting System”  เพื่อให้ทราบถึงหลักการปรับเปลี่ยน และวางระบบบัญชีอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

 

คลิกอ่านต่อ

 

22 พฤษภาคม 2557

 

สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ฯ รุ่นที่ 2 เข้าร่วมสัมมนา “สำรวจความพร้อมของบริษัท  เพื่อก้าวสู่ตลาดทุน”  เพื่อให้ทราบถึง หลักการปรับโครงสร้างบริษัท ระบบควบคุมภายใน และการทำหน้าที่ของกรรมการอิสระ  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์  ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

 

คลิกอ่านต่อ

24 - 25 เมษายน 2557

 

สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ฯ รุ่นที่ 2 เข้าร่วมสัมมนา Accounting for CEO รอบที่ 2 เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคการวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของบริษัท ด้วยการยกตัวอย่าง (case study) พร้อมกับฝึกวิเคราะห์งบการเงิน ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

 13 มีนาคม 2557

 

งานมอบโล่เชิดชูเกียรติ
หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” ครั้งที่ 1
วันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ

 

ก.ล.ต. แสดงความยินดีและมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหาร 16 บริษัท โครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้ออกเสนอขายหลักทรัพย์ได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมกับพันธมิตรของโครงการ

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม​27 - 28 กุมภาพันธ์ 2557

 

สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ฯ รุ่นที่ 2 เข้าร่วมสัมมนา Accounting for CEO รอบที่ 1 เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคการวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของบริษัท ด้วยการยกตัวอย่าง (case study) พร้อมกับฝึกวิเคราะห์งบการเงิน ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม​22 กุมภาพันธ์ 2557

 

คอลัมน์ : โต๊ะข่าวตลาดทุน
"โครงการหุ้นใหม่ฯ เส้นทางสู่ตลาดทุนของดาวภูธร"​3 กุมภาพันธ์ 2557

 

ก.ล.ต. ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เดินหน้าสร้างความตื่นตัวด้านการระดมทุนและตลาดทุนให้แก่กิจการในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เปิดโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” รุ่นที่ 3 พร้อมมอบสิทธิประโยชน์เช่นเดิม ปิดรับสมัครปลายเดือนพฤษภาคม 2557 นี้

 

คลิกอ่านต่อ

​23 มกราคม 2557

 

คอลัมน์ : เปิดบ้าน ก.ล.ต.
กิจการของไทยเติบโตอย่างไรให้มั่นคง

 

คลิกอ่านต่อ

ipop_201256_01s.jpg

20 ธันวาคม 2556

 

สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ฯ รุ่นที่ 1 เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “เคล็ด(ไม่)ลับ กับการเปิดเผยข้อมูลจาก ก.ล.ต.” โดย คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร กรรมการบริหาร บจ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ และคุณวนิดา ฐานีพานิชสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน สำนักงาน ก.ล.ต.

 
ต่อด้วยสัมมนาเรื่อง “ความแตกต่างระหว่างตลาด SET และ mai” โดย คุณศมานันท์ สงเคราะห์ราษฎร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสรรหาบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
ปิดท้ายด้วยบรรยายพิเศษหัวข้อ “บริษัทต่างจังหวัดเติบโตอย่างไรให้ยั่งยืน” โดยคุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ช.ทวี ดอลลาเซียน ณ สำนักงาน ก.ล.ต.
 


28 ตุลาคม และ 7 พฤศจิกายน 2556

 

สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด รุ่นที่ 1 เข้าร่วม Work Shop "Internal Control For CEO" เพื่อทำความเข้าใจ หลักการของการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

 

ipop_251013_01s.jpg

​24 - 25 ตุลาคม 2556

 

สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด รุ่นที่ 2 ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมงานสัมมนา “FA & Auditor ที่ชอบ ที่ใช่ เลือกอย่างไร” ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำ บีชรีสอร์ทแอนด์สปา ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2556 และในโอกาสนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (TUF) จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้บริหารของบริษัท TUF ร่วมเล่าประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากตลาดทุน

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม2 กันยายน 2556​

 

งานปฐมนิเทศโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการหุ้นใหม่ ฯ และหน่วยงานพันธมิตรกว่า 130 ท่าน ได้มาร่วมงานปฐมนิเทศ ณ โรงแรมเรเนซองส์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงตลาดทุน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนให้เกียรติร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากตลาดทุน

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

IPO_310556.jpg

31 พฤษภาคม 2556

 

ทีมงานโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ประกอบการ จ. เชียงใหม่ ในงาน Dinner Talk ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิลล์

 

IPO_210556_01.jpg

IPO_210556_02.jpg

21 พฤษภาคม 2556

 

สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ฯ รุ่นที่ 1 ดูงานและรับฟังประสบการณ์จาก คุณวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์ (GLOBAL) และ คุณสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม (TMC)

 

IPO_290456.jpg

29 เมษายน 2556

 

สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ฯ รุ่นที่ 1 ร่วมสัมมนา “สำรวจความพร้อมบริษัท เพื่อก้าวสู่ตลาดทุน” โดยผู้ร่วมเสวนาได้แก่ คุณอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค คุณไพบูลย์ อรุณประสบสุข กรรมการบริหาร บจก. แอสเซทโปรแมเนจเม้นท์ คุณสิริวิภาสุพรรณธเนศ ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน คุณสาริกา อภิวรรธกกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการระดมทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ณ โรงแรม แกรนด์ไฮแอท เอราวัณ

 

IPO_220456.jpg

22 - 24 เมษายน 2556

 

สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ฯ รุ่นที่ 1 เข้าร่วมอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านระบบบัญชี และการจัดทำและการนำเสนอรายงานทางการเงิน” ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท 31

 

4 กุมภาพันธ์ 2556

 

ก.ล.ต. และหน่วยงานพันธมิตร ทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย ชมรมวาณิชธนกิจ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” รุ่นที่ 2 เพื่อเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในต่างจังหวัดให้รู้จักการระดมทุนผ่านตลาดทุนมากยิ่งขึ้น กิจการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ จนถึง 30 มิถุนายน 255619 - 21 ธันวาคม 2555

 

สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ฯ รุ่นที่ 1 เข้าร่วมอบรมเรื่อง "การเตรียมความพร้อมด้านระบบบัญชี และการจัดทำและการนำเสนอรายงานทางการเงิน" ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี

 

16 พฤศจิกายน 2555

 

ก.ล.ต. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงานสัมมนา “FA & Auditor ที่ชอบ ที่ใช่ เลือกอย่างไร” ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอ็ท เอราวัณ กรุงเทพฯ

9 ตุลาคม 2555

 

ก.ล.ต. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงานปฐมนิเทศให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” ณ โรงแรมโฟร์ซีซันส์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากแวดวงตลาดทุนและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์ตรงในการใช้ประโยชน์จากตลาดทุนและการปรับปรุงระบบต่าง ๆ ภายในบริษัทให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

24 พฤษภาคม 2555

 

นางณัฐญา นิยมานุสร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์องค์กร แนะนำโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด ให้แก่ผู้ประกอบการในงานสัมมนา mai บันไดสู่ความยิ่งใหญ่ ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

24 พฤษภาคม 2555

 

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. ให้สัมภาษณ์เรื่อง เตรียมความพร้อมธุรกิจต่างจังหวัดรับ AEC ในรายการ “เช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า” ทาง Modern Nine TV

​16 พฤษภาคม 2555

 

นางปะราลี สุคนธมาน ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. นำเสนอช่องทางระดมทุนและโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด ให้แก่ ผู้ประกอบการ SME ในงานสัมมนา Good Great Growth เตรียมความพร้อมสู่การเติบโต ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

15 พฤษภาคม 2555

 

นางปะราลี สุคนธมาน ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. แนะนำโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด ต่อที่ประชุมใหญ่หอการค้าไทย ซึ่งมีนายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล เป็นประธาน ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

​26 เมษายน 2555

 

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ ประธานกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และคณะ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอารยะ ลายประวัติ ประธานฝ่ายการเงินและสำนักเศรษฐกิจ ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการตามโครงการ "หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด" ณ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

​3 เมษายน 2555

 

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายนรเชษฐ์ แสงรุจิ ประธานกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ร่วมขับเคลื่อน “โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” เพื่อสร้างความตื่นตัวเรื่องการลงทุนและกระจายความรู้เรื่องประโยชน์ของตลาดทุน โดยการคัดสรรกิจการที่ดีและมีศักยภาพของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศให้มาระดมทุนในตลาดทุน

 
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ และสามารถยื่นใบสมัครต่อสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือหอการค้าจังหวัดได้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555
 
 

 

ปรับปรุงล่าสุด 25 พฤศจิกายน 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map