Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด
โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด > รายละเอียดโครงการ "หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด"
โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด
รายละเอียดโครงการ "หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด"
Brochure โครงการ
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมโครงการ
ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
ข่าวสารโครงการ
Facebook
หนังสือหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด
“START-TO-GROW” Newsletter
รายละเอียดโครงการ "หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด"
            
 

แนวคิด

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ได้ริเริ่มโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” (โครงการหุ้นใหม่ฯ) รุ่นที่ 1 (ปี 2555) รุ่นที่ 2 (ปี 2556) และรุ่นที่ 3 (ปี 2557) โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ซึ่งประกอบไปด้วย กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (“สวทช.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย ชมรมวาณิชธนกิจ และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความตื่นตัวเรื่องการระดมทุนและกระจายความรู้เรื่องประโยชน์ของตลาดทุน

 

โครงการหุ้นใหม่ฯ ทั้ง 3 รุ่น ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในต่างจังหวัดเป็นอย่างดี ดังจะเห็นจากการที่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการถึง 289 ราย ครอบคลุม 42 จังหวัดทั่วประเทศ และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าอบรมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การเลือกที่ปรึกษาทางการเงินและผู้สอบบัญชี การจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีมหาชน ระบบควบคุมภายใน หน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน และหลักการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล  ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในต่างจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจการระดมทุนผ่านตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง สำนักงานจึงได้จัดให้มีโครงการหุ้นใหม่ฯ รุ่นที่ 4 ในปี 2558 นี้

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 

1. เสริมสร้างให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน ทางเลือกในการระดมทุน และสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนอย่างเต็มที่  นอกจากนี้ เมื่อหุ้นของบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ถือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่จังหวัดได้อีกทางหนึ่ง

2. ส่งเสริมให้การทำธุรกิจของตัวกลางและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน เป็นต้น) ขยายตัวไปยังจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อตลาดทุนโดยรวม

 

สิทธิประโยชน์

กิจการที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ

1. ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการระดมทุนจากตลาดทุน หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร และการเตรียมความพร้อมในการเข้าตลาดหลักทรัพย์  โดยไม่เสียค่าอบรม  อย่างไรก็ตาม การจัดอบรมในแต่ละหลักสูตร อาจพิจารณาความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย

 

2. สามารถขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการคัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการขายหุ้นต่อประชาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยทีมที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี ตลท. และ ก.ล.ต.

 

3. สามารถขอรับการสนับสนุนแบบ fast track จาก สวทช. ในด้านคำปรึกษาทางเทคนิคเพื่อพัฒนาธุรกิจ การสนับสนุนด้านการเงินและภาษี ตามเงื่อนไขที่ สวทช. กำหนด

 

4. หากกิจการยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นภายในปี 2559 จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์และคำขอจดทะเบียนหลักทรัพย์ จาก ก.ล.ต. และ ตลท. ตามลำดับ

 

5. สำหรับกิจการที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นจาก ก.ล.ต. 1/ ภายในปี 2559 จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
1/ กิจการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการที่จะได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชน จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การอนุญาตเสนอขายหุ้นของ ก.ล.ต. และเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของ ตลท. เช่นเดียวกับกรณีปกติ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 

 

1. การจัดตั้ง : เป็นกิจการจดทะเบียนจัดตั้งในต่างจังหวัด หรือหากเป็นกิจการที่จดทะเบียนจัดตั้งในกรุงเทพฯ จะต้องมีธุรกิจหลักในต่างจังหวัด เช่น มีโรงงานหรือสาขาที่สร้างรายได้หลักในต่างจังหวัด เป็นต้น 

 

2. ผลการดำเนินงาน :

          - ดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

          - ในงบการเงินงวดปีล่าสุด กิจการต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

             (1) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วและส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท (2) มีผลกำไร หรือ
(3) มีกำไรสะสม

 

นอกจากนี้ กิจการดังกล่าวจะต้องทำคุณประโยชน์ให้แก่จังหวัด และมีความสนใจจะระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 

1. กิจการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครหรือแจ้งความจำนงตามแบบฟอร์ม ซึ่ง download ได้จากเว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/ipop พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยส่งไปยัง สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือหอการค้าจังหวัด ที่กิจการหรือหน่วยธุรกิจหลักของกิจการตั้งอยู่ หรือ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

 

2. กรณีที่กิจการยื่นใบสมัครผ่านทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือหอการค้าจังหวัดนั้น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดและหอการค้าจังหวัด จะพิจารณาและจัดส่งรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ให้แก่ ก.ล.ต.

 

3. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับทราบผลการคัดเลือกประมาณ 1 เดือนหลังจากวันปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
 

ปรับปรุงล่าสุด 11 มีนาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map