Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด
โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด > กำหนดการงานปฐมนิเทศ
โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด
รายละเอียดโครงการ "หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด"
Brochure โครงการ
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมโครงการ
ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
ข่าวสารโครงการ
Facebook
หนังสือหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด
“START-TO-GROW” Newsletter
กำหนดการงานปฐมนิเทศ
IPO01.jpg IPO02.jpg IPO02_2.jpg IPO03.jpg
IPO04.jpgIPO05.jpgIPO06.jpgIPO07.jpg 
 

 

 

 

กำหนดการงานปฐมนิเทศ โครงการ หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 8.30 – 17.00 น.
ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ​
08.30 - 9.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น.
กล่าวเปิดงานและวัตถุประสงค์โครงการ
โดย
ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คุณจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
09.30 - 09.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
09.45 - 10.45 น.
กิจกรรมสัมพันธ์เพื่อทำความรู้จักผู้เข้าร่วมสัมมนาภายใต้ธีม In Search of Investment
โดย
คุณเพ็ชร ชินบุตร
กรรมการอำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน
10.45 – 12.15 น.
เสวนา หัวข้อ เติบโตไว ขยายอย่างมั่นคง ด้วยตลาดทุน
ประเด็นเสวนา:เช่น (1) แนวคิดและเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (2) สิ่งที่บริษัทได้รับจากการเข้าตลาดหลักทรัพย์ เช่น ประโยชน์ หน้าที่ ความรับผิดชอบ (3) key success factors ที่ทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นต้น
โดย
คุณวิชา พูลวรลักษณ์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินการเสวนา
คุณเพ็ชร ชินบุตร

ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
12.15 - 13.30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น.
เสวนา หัวข้อ จัดระบบให้ดี เพื่อความมั่งมีที่ยั่งยืน
ประเด็นเสวนาเช่น (1) การเตรียมความพร้อม/ระยะเวลาที่ใช้ เมื่อคิดจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (2) ความสำคัญ/การแก้ไขระบบงานต่าง ๆ เช่น ด้านบัญชี ระบบควบคุมภายใน (3) การปรับปรุงโครงสร้างการถือหุ้นเพื่อแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (4) การเปลี่ยนถ่ายธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น (5) บทบาทกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ในการเปลี่ยนจากธุรกิจครอบครัวเป็นธุรกิจของมหาชน เป็นต้น
โดย
คุณฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณวรวุฒิ อุ่นใจ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)
คุณวิโรจน์ พรประกฤต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินการเสวนา
คุณศรัณยา จินดาวณิค

ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียน
15.00 - 15.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 - 16.30 น.
ชวนคิด ปิดท้าย
โดย
คุณชาลี จันทนยิ่งยง
รองเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
16.30 - 17.00 น.
ตอบข้อซักถาม

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด 18 มกราคม 2556
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map