งานปฐมนิเทศโครงการ "หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด" รุ่น 2
วันที่ 2 กันยายน 2556
ipop_020956_01.jpg
สมาชิกโครงการ "หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด" รุ่นที่ 2
ipop_020956_02.jpg
​บรรยากาศบริเวณหน้างาน
ipop_020956_03.jpg
​บรรยากาศบริเวณหน้างาน
ipop_020956_04.jpg
​ปาฐกถาพิเศษจาก ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ipop_020956_05.jpg
​ปาฐกถาพิเศษจาก คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ipop_020956_06.jpg
​กิจกรรม Search of Investment โดย ดร. เพ็ชร ชินบุตร
ipop_020956_07.jpg
​แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมระหว่างสมาชิก
ipop_020956_08.jpg
​กิจกรรม break the ice ระหว่างสมาชิก
ipop_020956_09.jpg
​สมาชิกร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม
ipop_020956_10.jpg
​สมาชิกร่วมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ipop_020956_11.jpg
​รับภาพถ่ายเป็นระลึก
ipop_020956_12.jpg
​เสวนาหัวข้อ “ถึงเวลา เติบโต ด้วยตลาดทุน”
โดย
ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย บมจ. ช.ทวี ดอลลาเซียน
คุณฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชั่น
และผู้ดำเนินรายการ ดร. เพ็ชร ชินบุตร (เรียงจากซ้ายมาขวา)
ipop_020956_13.jpg
“ชวนคิด ปิดท้ายกับ ก.ล.ต.” โดย คุณชาลี จันทนยิ่งยง รองเลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.