สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด รุ่นที่ 1-3 และสมาชิกหุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย รุ่นที่ 1 เข้าร่วมงานสัมมนา “Accounting for CEO” ณ สำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้บริหารที่ต้องการเรียนรู้การอ่านงบการเงินบริษัทมหาชน เพื่อประโยชน์ในการบริหารธุรกิจ และเตรียมความพร้อมธุรกิจสู่การเป็นบริษัทมหาชน โดย ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขการ รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คุณรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเนื้อหาการสัมมนาแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้
 
1. การจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. การวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของบริษัท จากงบการเงิน
3. การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร (case study)
4. เตรียมตัวดี บัญชีไม่มีปัญหา