สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด รุ่นที่ 1-3 และสมาชิกหุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย รุ่นที่ 1 เข้าร่วมงานสัมมนา “การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดทุน” ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา อาทิ การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหารกิจการที่ดี การตรวจสอบกับระบบควบคุมภายใน และกรรมการอิสระ โดยงานสัมมนาแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้  

 

ช่วงที่ 1 : การเสวนา “กรณีศึกษา : การปรับโครงสร้างบริษัท เพื่อเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์”
โดย
1. คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
2. คุณวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3. คุณสุมาลี บำรุงชาติอุดม ผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน สำนักงาน ก.ล.ต.

ผู้ดำเนินรายการ
คุณณัฐฐิรา จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการระดมทุน สำนักงาน ก.ล.ต.

 
 
 
ช่วงที่ 2 : การบรรยายหัวข้อ “การบริหารกิจการที่ดีเพื่อความยั่งยืน” โดย ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 
 
ช่วงที่ 3 : การบรรยายหัวข้อ “Internal Audit กับระบบควบคุมภายใน” โดย คุณพรทิพย์ วาทินกล้า กรรมการ บริษัท ซีเอเอส จำกัด 
 

 

 ช่วงที่ 4 : การบรรยายหัวข้อ “บทบาทของกรรมการอิสระ” โดย คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง

 

ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนา