สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด รุ่นที่ 1-3 และสมาชิกหุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย รุ่นที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Field Trip เยี่ยมชมกิจการบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เพื่อรับฟังเรื่องราวการวิจัยพัฒนาและการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จริงของคุณเฉลียว วิทูรปกรณ์ และคุณเนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้เป็นสมาชิกโครงการหุ้นใหม่ฯ รุ่นที่ 3 และสมาชิกโครงการหุ้นนวัตกรรมฯ รุ่นที่ 1