สัมมนาเรื่อง เคล็ด(ไม่)ลับ กับการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้สมาชิกเข้าใจหลักการของการเปิดเผยข้อมูลสำหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. 17.00 น  ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

 

ipop_201256_01.jpg

เริ่มต้นด้วยเสวนาเรื่อง เคล็ด(ไม่)ลับ กับการเปิดเผยข้อมูลจาก ก.ล.ต.โดย  คุณสมศักดิ์  ศิริชัยนฤมิตร กรรมการบริหาร บจ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์  และคุณวนิดา ฐานีพานิชสกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน สำนักงาน ก.ล.ต.

ipop_201256_02.jpg

สัมมนาในหัวข้อ ความแตกต่างระหว่างตลาด SET และ mai” เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงความแตกต่างระหว่างตลาด SET และ mai

 

ipop_201256_03.jpg

โดย คุณศมานันท์ สงเคราะห์ราษฎร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสรรหาบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ipop_201256_04.jpg

สมาชิกร่วมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ipop_201256_05.jpg

บรรยายพิเศษ บริษัทต่างจังหวัดเติบโตอย่างไรให้ยั่งยืนโดยคุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ช.ทวี ดอลลาเซียน

 

ipop_201256_06.jpg

สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

 

ipop_201256_07.jpg

ปิดท้ายงานสัมมนาด้วยงานเลี้ยงสังสรรค์ “ก้าวไกลไปด้วยกัน”

ipop_201256_0801.jpg

 

ipop_201256_0802.jpg

 

ipop_201256_0803.jpg

กิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ หน้างานเลี้ยง ให้สมาชิกทำความรู้จักกัน

ipop_201256_0901.jpg

 

ipop_201256_0902.jpg

บรรยากาศก่อนเริ่มงานเลี้ยงสังสรรค์

ipop_201256_1001.jpg

 

ipop_201256_1002.jpg

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวต้อนรับสมาชิกในงานเลี้ยงสังสรรค์ ก้าวไกลไปด้วยกัน

ipop_201256_11.jpg

กิจกรรมบนเวทีและบรรยากาศภายในงานเลี้ยงสังสรรค์ “ก้าวไกลไปด้วยกัน”

ipop_201256_1201.jpg

 

ipop_201256_1202.jpg