งานสัมมนาสำรวจความพร้อมของบริษัท  เพื่อก้าวสู่ตลาดทุน


ในช่วงแรกเป็นการเสวนาเรื่อง “กรณีศึกษา การปรับโครงสร้างบริษัท เพื่อเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์” โดย คุณอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) คุณอุชัย วิไลเลิศโภคา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) คุณไพบูลย์ อรุณประสบสุข กรรมการ บริษัท แอสเซท โปร  แมเนจเม้นท์ จำกัด และคุณสิริวิภา สุพรรณธเนศ ผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ - ตราสารทุน และโครงการสร้างพื้นฐาน สำนักงาน ก.ล.ต.


ช่วงที่สองเป็นสัมมนาเรื่อง “ระบบควบคุมภายใน และการทำหน้าที่ของกรรมการอิสระ” โดยคุณปิติพัฒน์ พัฒน์ธนฐานโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ2เจ กรุ๊ป จำกัด และคุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)