สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด รุ่นที่ 1-3 และสมาชิกหุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย รุ่นที่ 1 เข้าร่วมงานสัมมนา “เตรียมความพร้อมวันนี้ ผ่านรายการทางบัญชี” ณ สำนักงาน ก.ล.ต. ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเหมาะสำหรับผู้บริหารบริษัทที่มีแผนหรือกำลังปรับระบบเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดทุน ว่าจะต้องมีการเตรียมทรัพยากรบุคคลและระบบทางบัญชีในอนาคตอย่างไร ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จริงของสมาชิกโครงการหุ้นใหม่ฯ รุ่นที่ 1 คุณสมนึก แสงอินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)