ก.ล.ต. จัดงานเชิดชูเกียรติ โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัดครั้งที่ 2 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติบริษัทสมาชิกโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด จำนวน 15 บริษัท ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์จาก ก.ล.ต. ซึ่งจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจให้กับบริษัท และเป็นตัวแทนของจังหวัด ที่สร้างกิจการให้เติบโตด้วยการระดมทุนจากประชาชน ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 ก.พ. 58
 
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้มอบโล่เชิดชูเกียติให้แก่หน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ซึ่งได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือประธานหอการค้าจังหวัด ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้สอบบัญชี
 
  
 

 

 

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

สมาชิก โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัดที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ จำนวน 15 บริษัท
 
 

 

คุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์

บมจ. คาราบาวกรุ๊ป (จังหวัดสมุทรปราการ)

  

 

คุณนิพนธ์ เจริญกิจ

บมจ. เค.ซี.เมททอลชีท (จังหวัดขอนแก่น)

  

 

ดร. แคทลีน มาลีนนท์

บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (จังหวัดกาญจนบุรี)

  

 

คุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์ (จังหวัดบุรีรัมย์)

  

 

คุณธงชัย ตันสุทัตต์

บมจ. พรอดดิจิ (จังหวัดนครปฐม)

  

 

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์

บมจ. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (จังหวัดนครปฐม)

  

 

รศ.ดร.เชนินทร์ เชน

บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ (จังหวัดระยอง)

  

 

คุณกฤษดา ชวนะนันท์

บมจ. วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์  (จังหวัดชุมพร)

  

 

คุณธัญชาติ กิจพิพิธ

บมจ. สแกน อินเตอร์ (จังหวัดนนทบุรี)

  

 

คุณประทีป ทีปกรสุขเกษม

บมจ. สมาร์ทคอนกรีต (จังหวัดชลบุรี)

  

 

คุณณรัล วิวรรธนไกร

บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป (จังหวัดเชียงใหม่)

  

 

คุณธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์

บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป (จังหวัดสมุทรปราการ)

  

 

คุณจิตติพร จันทรัช

บมจ. เอ็กโซติค ฟู้ด (จังหวัดชลบุรี)

  

 

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชา

บมจ. เอ็น.ดี.รับเบอร์ (จังหวัดชลบุรี)

  

 

ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์

บมจ. แอลดีซี เด็นทัล (จังหวัดสมุทรปราการ)

  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -