งานสัมมนา Accounting System 


ช่วงแรกเป็นสัมมนาเรื่อง “บรรษัทภิบาล สำคัญอย่างไรต่อการดำเนินธุรกิจ” โดยคุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส และคุณอารยา คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด


ช่วงที่สองเป็นสัมมนาเรื่อง “เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ” โดยคุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หัวหน้าสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด


ช่วงสุดท้ายเป็นสัมมนาเรื่อง “กรณีศึกษา การปรับเปลี่ยนระบบบัญชีของบริษัท เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียน” โดยคุณจารุวรรณ ฉัตรวิเชียร กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)