สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด รุ่นที่ 1-3 และสมาชิกหุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย รุ่นที่ 1 เข้าร่วมงานสัมมนา “การเงินเบื้องต้นสำหรับการบริหารธุรกิจ” ณ สำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้บริหารที่ต้องการเรียนรู้การใช้งบการเงินขั้นต้นจากตัวอย่างงบการเงินจริง เพื่อให้สามารถนำเอาข้อมูลงบการเงินของบริษัทไปใช้ในการบริหารธุรกิจ โดย ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขการ รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาการสัมมนาแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. รู้จักประเภทของงบการเงิน
2. ตรวจสุขภาพทางการเงินของกิจการอย่างง่าย
3. การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร (case study)