ประเทศไทยมีธุรกิจครอบครัวหรือกงสีเป็นจำนวนมาก และมักประสบปัญหาในการบริหารหรือส่งต่อธุรกิจไปสู่รุ่นต่อไป ซึ่งการสัมมนา “ธุรกิจสมบูรณ์ด้วยธรรมนูญครอบครัว” ณ สำนักงาน ก.ล.ต. ในครั้งนี้ สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด รุ่นที่ 1-3 และสมาชิกหุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย รุ่นที่ 1 จะได้เรียนรู้การจัดทำธรรมนูญครอบครัว และแนวทางในการกำหนดกฎกติกาสำหรับธุรกิจกงสี เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดี คณะบริหารธุรกิจ และ ดร.สิริรัฐ บุญรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเนื้อหาการสัมมนาแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. แนวคิดและหลักการในการบริหารธุรกิจครอบครัว
2. ธรรมนูญครอบครัว : ปราการป้องกันความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัว
3. การสร้างธรรมนูญครอบครัวด้วยตนเอง​