สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด รุ่นที่ 1-3 และสมาชิกหุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย รุ่นที่ 1 เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Workshop : Internal Control for CEO" ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อผู้บริหารระดับสูงสามารถเรียนรู้การควบคุมภายในผ่านการปฏิบัติงานจริง โดยคุณวารุณี ปรีดานนท์ และทีมงานจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด