งานสัมมนา Accounting for CEO
สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ฯ รุ่นที่ 2 เข้าร่วมสัมมนา Accounting for CEO รอบที่ 1 เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคการวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของบริษัท ด้วยการยกตัวอย่าง (case study) พร้อมกับฝึกวิเคราะห์งบการเงิน ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สำนักงาน ก.ล.ต.
​ในช่วงแรกเป็นการสัมมนาเรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลสำหรับบริษัทจดทะเบียน” โดย คุณสาริกา อภิวรรธกกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการระดมทุน และคุณวรรณษา อื้อเชี่ยวชาญกิจ เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงาน ก.ล.ต.
​ในช่วงที่สองเป็นการสัมมนาเรื่อง “การจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” และ “การวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของบริษัทจากงบการเงิน” โดย ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์