Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย / กฎเกณฑ์
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > กฎหมาย / กฎเกณฑ์ > บทนำ
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
พระราชบัญญัติ / พระราชกำหนด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
กฎกระทรวง
ประกาศกระทรวงการคลัง
ค้นหาประกาศ
กฎหมายและประกาศที่ออกรายปี
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
กระบวนการออกกฎเกณฑ์
บทนำ
 

เมื่อแรกจัดตั้ง ก.ล.ต. ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 มีกฎหมายเพียงฉบับเดียวที่ ก.ล.ต. กำกับดูแล คือ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นับจนถึงวันนี้เวลาล่วงผ่านไป 20 ปี สภาพของเศรษฐกิจและสังคมในช่วงเวลาดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความผันผวนจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศหลายครั้ง จึงได้การแก้ไขปรับปรุงและออกกฎหมายใหม่ที่ ก.ล.ต. มีภารกิจในการกำกับดูแลในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จากเดิมที่เคยกำกับดูแลพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  เพียงฉบับเดียว ในปัจจุบันมีกฎหมายรวม 5 ฉบับ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ก.ล.ต. ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  และพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540  ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวแต่ละฉบับต่างให้อำนาจในการออกกฎลำดับรอง ได้แก่ ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการออกกฎกระทรวง เช่น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการขอรับและการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  และออกประกาศกระทรวงการคลัง เช่น เพื่อกำหนดประเภทธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มเติม   นอกจากนี้ ยังให้อำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต.  คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. ในการออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในรายละเอียด การใช้บังคับกฎหมายของ ก.ล.ต. จึงต้องพิจารณาทั้งตัวบทกฎหมายที่อยู่ในพระราชบัญญัติและประกาศต่าง ๆ ประกอบกันไป

อักษรย่อของประกาศ ก.ล.ต.

 

ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555

 
 

 

อักษรย่อลำดับแรก แทนผู้ออกประกาศ ดังนี้
.
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ท.
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ส.
ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.
น.
ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.
ที่อธิบายเรื่องนโยบายการกำกับดูแล
อ.
ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.
ที่กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องอื่น ๆ
อักษรย่อลำดับถัดไป แทนฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
.
ฝ่ายกำกับตลาด
น.
ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน
ธ.
ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์
ช.
ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน
จ.
ฝ่ายจดทะเบียนจดทะเบียนหลักทรัพย์
ข.
ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์
ก.
ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล

 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 สำนักงาน ก.ล.ต. ปรับความหมายของอักษรย่อประกาศ โดยอักษรย่อในลำดับที่ 2 จะอธิบายสาระของประกาศ ซึ่งเดิมอธิบายถึงฝ่ายงานเจ้าของประกาศ

pic2.jpg
1. อักษรย่อลำดับแรก แทนผู้ออกประกาศ
          1.1  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
          1.2  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
          1.3  ประกาศสำนักงานฯ
2. อักษรย่อลำดับถัดไปแทนสาระที่ออกประกาศ
     กลุ่ม 1 อักษรตัวเดียว
 
          2.1  ประกาศเกี่ยวกับการกำกับ “ธุรกิจ” ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ไม่รวมถึงการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล / กรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้สอบบัญชี) และ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ (ไม่รวมถึงการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ และสมาคมที่เกี่ยวเนื่อง
          2.2  ประกาศที่ออกตาม พ.ร.บ. ทรัสต์
          2.3  ประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและการกำกับ “กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคล/บริษัทจัดการกองทุนรวม/ผู้จัดการเงินทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า”
          2.4  ประกาศเกี่ยวกับ “การออกหลักทรัพย์และหน้าที่ของบริษัท” ได้แก่ การอนุญาตให้ออกหลักทรัพย์ทุกประเภท การเปิดเผยข้อมูลต่อเนื่องของผู้ออกหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ตามหมวด 3/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
          2.5  ประกาศเกี่ยวกับ “การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Take Over)”
          2.6  ประกาศเกี่ยวกับ “การให้ความเห็นชอบผู้ประกอบวิชาชีพ” เช่น ผู้สอบบัญชี FA ผู้ประเมิน CRA BPA FRA และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
          2.7  ประกาศเกี่ยวกับ “นายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”
          2.8  ประกาศเกี่ยวกับ “การบังคับใช้กฎหมาย/คดี”
          2.9  ประกาศเกี่ยวกับ “ค่าธรรมเนียม”
         2.10  ประกาศเรื่องอื่น ๆ เช่น ประกาศแนวทางการพิจารณาการมีส่วนได้เสียของ กก. กลต. ตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
     กลุ่ม2  อักษรสองตัว
 
         2.11  ประกาศเกี่ยวกับ “บุคลากร” เช่น marketing ผู้ติดต่อผู้ลงทุน กรรมการ ผู้บริหาร ​ ​
​                    2.11.1  บุคลากรของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลจ
​                    2.11.2  บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลธ
         2.12   ประกาศแนวทางปฏิบัติ ซึ่งออกเพื่อวางแนวทางปฏิบัติ
นป
  
 
ปรับปรุงล่าสุด 17 สิงหาคม 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map