Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย / กฎเกณฑ์
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > กฎหมาย / กฎเกณฑ์ > พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
พระราชบัญญัติ / พระราชกำหนด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
กฎกระทรวง
ประกาศกระทรวงการคลัง
ค้นหาประกาศ
กฎหมายและประกาศที่ออกรายปี
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
กระบวนการออกกฎเกณฑ์
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

ที่มาของการเสนอแก้ไขกฎหมาย

 
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นับวันจะทวีความสำคัญต่อตลาดทุน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนยิ่งขึ้น ในขณะที่การกระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์มีความเปลี่ยนแปลงและสลับซับซ้อนมากขึ้น กฎหมายที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมการกระทำความผิดในรูปแบบใหม่ ๆ และที่เปลี่ยนไป รวมทั้งบทบัญญัติในกฎหมายบางกรณียังมีความไม่ชัดเจน ทำให้เกิดภาระการพิสูจน์และปัญหาการตีความ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระทำความผิด
ดังกล่าวมีบทลงโทษไว้เฉพาะโทษทางอาญา ซึ่งมีมาตรฐานการพิสูจน์ที่สูงตามหลัก “ปราศจากเหตุสงสัย” (
beyond reasonable doubt) จึงไม่เหมาะกับลักษณะความผิดในคดีหลักทรัพย์ที่หลักฐานการกระทำความผิดโดยส่วนใหญ่อยู่ในความรับรู้และครอบครองของผู้กระทำความผิด ซึ่งมักไม่ทิ้งร่องรอยการกระทำความผิดเหมือนคดีอาญาทั่วไป ทำให้ยากที่นำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้  ประกอบกับกระบวนการฟ้องคดีอาญามีหลายขั้นตอนและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงต้องใช้ระยะเวลานานในการดำเนินคดีและได้รับผลสำเร็จน้อย  จึงได้เสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในคราวนี้เพื่อปรับลักษณะการกระทำความผิดและเพิ่มมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ทันสถานการณ์ และเป็นสากล รวมทั้งเพื่อรองรับการเชื่อมโยงตลาดทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ
 
การมีผลใช้บังคับของกฎหมาย
 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
                                            

 ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติ​ 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
(ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 104 ก)
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล
​(clean)
 
​(with highlight) 
 

 

สื่อวีดีโอเพื่อสื่อสารเรื่อง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่
 
1. ​​
​2. วีดีโอถาม-ตอบ “ไขข้อข้องใจ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับที่ 5 จำนวน 7 ตอน
(คลิกที่ภาพเพื่อชมรายการวิดีโอทั้งหมด หรือคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อเลือกชม)

 

​          ตอน จุดเริ่มต้นของการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
​          ตอน การเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์
 ตอน ข้อมูลภายในคืออะไร
 ตอน กรรมการ ผู้บริหาร ต้องทำอย่างไรในช่วงที่มีข้อมูลภายใน
​​  ตอน บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน
ตอน การประมาณการของบริษัทจดทะเบียน
ตอน เรื่องอื่น ๆ : การรายงาน / Nominee
​3.

วีดีโอแอนิเมชัน “พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับที่ 5  เรื่องใกล้ตัว” จำนวน 2 ตอน
(คลิกที่ภาพเพื่อชมรายการวิดีโอทั้งหมด หรือคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อเลือกชม)

ชุด กรรมการ
ชุด ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง​ 

​​ ​สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่5) พ.ศ. 2559
Presentation
รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
เทปการสัมภาษณ์ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. (คุณศักรินทร์ ร่วมรังษี) ในรายการ Hard Topic ออกอากาศทางช่อง Money Channel วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง "ธุรกิจตลาดทุนรับมือกฎหมาย ก.ล.ต." 
​​ ข่าว ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
​แนวทางสำหรับนักวิเคราะห์
​   
​​ ​สรุปคำถาม - คำตอบสำหรับนักวิเคราะห์
   

 

ปรับปรุงล่าสุด 26 เมษายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map