Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย / กฎเกณฑ์
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > กฎหมาย / กฎเกณฑ์ > การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
พระราชบัญญัติ / พระราชกำหนด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
กฎกระทรวง
ประกาศกระทรวงการคลัง
ค้นหาประกาศ
กฎหมายและประกาศที่ออกรายปี
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
กระบวนการออกกฎเกณฑ์
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย

ตามที่พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558  กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุก 5 ปีที่มีการใช้บังคับและประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานจึงได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ครบกำหนดทบทวน  ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถดูรายชื่อประกาศที่ครบกำหนดทบทวนรวมถึงช่องทางการสอบถามได้ตามตารางด้านล่าง  
 
 
ลำดับที่ ประเภท ชื่อ เปิดรับฟังความคิดเห็นถึง ติดต่อ
1 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กน. 11/2541 เรื่อง อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 12/9/2561
​2 ​ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน
​ทน. 21/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (แก้ไขโดย ทน. 28/2556) ​20/9/2561 corporat@sec.or.th
​3 ​ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน
​ทน. 22/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (แก้ไขโดย ทน. 29/2556) ​20/9/2561 corporat@sec.or.th
4​ ​ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน
​ทน. 23/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (แก้ไขโดย ทน. 30/2556) ​20/9/2561 corporat@sec.or.th
​5 ​ประกาศกระทรวงการคลัง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 30/​9/2561​ ladda@sec.or.th
​6 ​ประกาศนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ​2/2551 เรื่อง การกำหนดประเภทรายได้หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลายนายจ้างเพิ่มเติม ​30/​9/2561​ ladda@sec.or.th
​7 ​ประกาศนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

​3/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับเงินจากกองทุนเป็นงวด

​30/​9/2561​
​8 ​หนังสือเวียน น.(ว) 33/2544 เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ​30/​9/2561​ ladda@sec.or.th
​9 ​หนังสือเวียน กลต.ข.(ว) 42/2551 เรื่อง หนังสือซักซ้อมความเข้าใจฉบับปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 30/​9/2561​​ ladda@sec.or.th
​10 ​หนังสือเวียน กลต.น.(ว) 30/2546 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติม 30/​9/2561​​ ladda@sec.or.th
​11 ​หนังสือเวียน ​กลต.น.(ว) 26/2546 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนการแก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ​30/​9/2561​
​12 ​หนังสือเวียน ​ข.(ว) 7/2547 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติการชำระบัญชีกรณีเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ​30/​9/2561​ ladda@sec.or.th
​13 ​หนังสือเวียน ​กลต.ข.(ว) 32/2548 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางในการรับจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนและการแก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีเพิ่มนายจ้าง 30/​9/2561​​ ladda@sec.or.th
​14 ​ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กจ. 24/2552 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (แก้ไขโดย กจ. 11/2556) 10/10/2561​ corporat@sec.or.th
​15 ​ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สธ. 28/2556 การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้รับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 20/11/2561​
     

  

>> การรับฟังความคิดเห็นที่ปิดแล้ว <<

ปรับปรุงล่าสุด 01 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map