Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย / กฎเกณฑ์
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > กฎหมาย / กฎเกณฑ์ > พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
พระราชบัญญัติ / พระราชกำหนด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
กฎกระทรวง
ประกาศกระทรวงการคลัง
ค้นหาประกาศ
กฎหมายและประกาศที่ออกรายปี
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
กระบวนการออกกฎเกณฑ์
พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
ปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว
 
ลำดับที่ ประเภท ชื่อ เปิดรับฟังความคิดเห็นถึง ติดต่อ
1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สน. 12/2550 เรื่อง รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (แก้ไขโดย สน. 48/2553) 19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
2 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กด. 19/2553 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก 19 เมษายน 2560 debt@sec.or.th
3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคา
เสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนด
ราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ
19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
4 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กจ. 13/2546 เรื่อง กำหนดหลักทรัพย์อื่นที่มิให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับ 19 เมษายน 2560 debt@sec.or.th
5 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
เรื่อง ประกาศวิธีปฏิบัติในการขอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พิจารณาในเบื้องต้นเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ 19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
6 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สจ. 37/2551
เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ 
19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
7 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
นจ. 2/2544
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
8 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กจ. 20/2541 เรื่อง การกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม 19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
9 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สจ. 38/2552 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต  19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
10 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน
ทจ. 31/2552 เรื่อง การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
11 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สจ. 43/2543 เรื่อง
แบบร่างหนังสือชี้ชวน และการรายงานผลการขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(แก้ไขโดย สจ. 2/2551)
19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
12 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กจ. 14/2552 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
13 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สจ. 18/2547 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ(แก้ไขโดย สจ. 24/2554) 19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
14 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
นจ. 1/2545
เรื่อง แนวทางพิจารณาเกี่ยวกับการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) และการกำหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและบุคคลใด ๆ
19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
15 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
นจ. 1/2546 (ฉบับที่ 2) เรื่อง แนวทางพิจารณาเกี่ยวกับการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) และการกำหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและบุคคลใด ๆ 19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
16 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน
ทจ. 35/2552
เรื่อง การให้สิทธิผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อหุ้นภายหลังการจัดจำหน่ายหุ้นที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน 
19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
17 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน
ทจ. 28/2552
เรื่อง การใช้เครื่องจักรประทับหรือวิธีอื่นใดแทนการลงลายมือชื่อของกรรมการหรือ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
18 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน
ทจ. 38/2552
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยรายงานหรือข้อมูลต่อประชาชน
19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
19 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน
ทจ. 39/2552
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์
19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
20 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สจ. 1/2537
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ และการลง ทะเบียนการโอนหลักทรัพย์
(แก้ไขโดย สจ. 9/2554)
19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
21 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กก. 6/2538 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 19 เมษายน 2560 corgov@sec.or.th
22 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กจ. 31/2546 เรื่อง ข้อกำหนดตามบทบัญญัติว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการสำหรับผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย 19 เมษายน 2560 corgov@sec.or.th
23 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน
ทจ. 24/2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แก้ไขโดย ทจ. 30/2554) 19 เมษายน 2560 corgov@sec.or.th
24 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน
ทจ. 27/2551 เรื่อง ข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติการเงินในต่างประเทศ 19 เมษายน 2560 corgov@sec.or.th
25 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน
ทจ. 3/2552 เรื่อง ข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติการเงินในต่างประเทศ 19 เมษายน 2560 corgov@sec.or.th
26 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน
ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247(แก้ไขโดย ทจ. 29/2554) 19 เมษายน 2560 corgov@sec.or.th
27 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
อจ. 8/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือหรือฟื้นฟูกิจการ (แก้ไขโดย อจ. 5/2543) 19 เมษายน 2560 corgov@sec.or.th
28 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
อจ. 11/2542 เรื่อง การผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของสถาบันการเงิน 19 เมษายน 2560 corgov@sec.or.th
29 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สจ. 47/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอนุกรรมการเพื่อเป็นองค์คณะพิจารณาในฐานะคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ 19 เมษายน 2560 corgov@sec.or.th
30 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สจ. 6/2546 เรื่อง แบบเอกสารเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ  19 เมษายน 2560 corgov@sec.or.th
31 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สจ. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ 19 เมษายน 2560 corgov@sec.or.th
32 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สจ. 37/2554 เรื่อง แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ 19 เมษายน 2560 corgov@sec.or.th
33 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน
ทจ. 2/2552 เรื่อง การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 19 เมษายน 2560 corgov@sec.or.th
34 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน
ทจ. 19/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 19 เมษายน 2560 corgov@sec.or.th
35 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สจ. 12/2552 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี 19 เมษายน 2560 corgov@sec.or.th
36 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน
ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แก้ไขโดย ทจ. 21/2553) 19 เมษายน 2560 corgov@sec.or.th
37 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กจ. 3/2552  แนวทางการพิจารณากรณีที่ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรา 89/12 19 เมษายน 2560 corgov@sec.or.th
38 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน
ทจ. 23/2551 เรื่อง กำหนดบทนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 19 เมษายน 2560 corgov@sec.or.th
39 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สน. 15/2545
เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
40 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
อน. 4/2540 เรื่อง การผ่อนผันคุณสมบัติและการปฏิบัติของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
41 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กน. 19/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (แก้ไขโดย กน. 1/2541) 19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
42 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กน. 20/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน   19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
43 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สน. 10/2540
เรื่อง รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (แก้ไขโดย สน. 45/2540)
19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
44 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สน. 11/2540 เรื่อง แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (แก้ไขโดย สน. 46/2540) 19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
45 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สน. 12/2540 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการยื่นคำขอต่าง ๆ คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ การให้ความเห็นชอบและการดำเนินงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินและ
ผู้ประเมินหลักของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (แก้ไขโดย สน. 4/2541)
19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
46 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กน. 17/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนกองทรัพย์สิน เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมเพี่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน 19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
47 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สน. 15/2552 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง 19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
48 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สน. 14/2552 เรื่อง แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง 19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
49 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สน. 16/2552
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
50 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สน. 21/2553
เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
51 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
อน. 7/2542
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินและกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
52 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน
ทน. 27/2554
เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
53 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สย. 45/2549 เรื่อง การจัดสรรกระแสรายรับตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และการรายงานการโอนสินทรัพย์และผลประโยชน์คงเหลือของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 19 เมษายน 2560 debt@sec.or.th
54 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สด. 6/2554 เรื่อง  ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก 19 เมษายน 2560 debt@sec.or.th
55 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน
ทจ. 36/2552 เรื่อง รายการในใบหุ้นกู้ด้อยสิทธิ   19 เมษายน 2560 debt@sec.or.th
56 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน
ทจ. 33/2552 เรื่อง การขอยกเลิกข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ 19 เมษายน 2560 debt@sec.or.th
57 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สจ. 43/2545 เรื่องแบบคำขออนุญาตยกเลิกข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ 19 เมษายน 2560 debt@sec.or.th
58 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สย. 20/2550 เรื่องการกำหนดมูลค่าและระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้น 19 เมษายน 2560 debt@sec.or.th
59 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กจ. 6/2553 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์   19 เมษายน 2560 debt@sec.or.th
60 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สจ. 32/2550 เรื่องรายชื่อผู้ออกพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศที่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างชี้ชวน  19 เมษายน 2560 debt@sec.or.th
61 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน
ทจ. 29/2552
เรื่อง การผ่อนผันหลักเกณฑ์ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์เนื่องจากการฟื้นฟูกิจการ
19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
62 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
อจ. 13/2541 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทต่างประเทศ ที่เสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยในประเทศไทย 19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
63 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สจ. 19/2547 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทจำกัดที่ออกหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน 19 เมษายน 2560  debt@sec.or.th
64 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กข. 8/2552 เรื่อง การกำหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใช้ทรัสต์ได้ 19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
65 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กด. 18/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัสตีในธุรกรรมที่เกี่ยวกับศุกูก 19 เมษายน 2560 debt@sec.or.th
66 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สข. 4/2553 เรื่อง รายการในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
67 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประกาศ สนง.ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ที่เสนอขายใบทรัสต์ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ 19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
68 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประกาศ สนง. ว่าด้วยการประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ พ.ศ. 2552  19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
69 กฎกระทรวง ฉบับที่ 8  (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  6 เมษายน 2560 regreview@sec.or.th
70 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2545)) 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
71 กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
72 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ (SFC)   6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
73 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ แยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
74 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (แก้ไขโดย ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่ 2)) 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
75 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  กำหนดกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ (SBL) (แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3))      6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
76 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดกิจการการจัดการเงินร่วมลงทุนให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์      6 เมษายน 2560 fintech@sec.or.th
77 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กข. 10/2547 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
78 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กธ. 8/2549  เรื่อง การจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
79 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กธ. 3/2551  เรื่อง กำหนดประเภทนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันเพิ่มเติม 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
80 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กธ. 12/2553  เรื่อง การกำหนดลักษณะการกระทำที่ไม่ถือเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
81 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กข. 8/2554 เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
82 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กด. 15/2553 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 6 เมษายน 2560 msd@sec.or.th
83 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กย. 51/2547 เรื่อง กำหนดอัตราส่วนของกรรมการศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และลักษณะต้องห้ามของกรรมการศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 6 เมษายน 2560 msd@sec.or.th
84 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กธ. 50/2548 เรื่องการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 6 เมษายน 2560 msd@sec.or.th
85 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กธ. 7/2539 เรื่อง การกำหนดโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
86 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กธ. 8/2539 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์และการกำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
87 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กธ. 14/2541 เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์(แก้ไขโดย กธ. 63/2543) 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
88 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กธ. 39/2541 เรื่อง ข้อกำหนดที่ออกตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน และกฎกระทรวงเกี่ยวกับการควบบริษัทหลักทรัพย์เข้ากันและการซื้อกิจการ  6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
89 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กข. 5/2551 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและวิธีการขอรับใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาต การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551    6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
90 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กธ. 8/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
91 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กธ. 18/2552 เรื่อง การทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอนโดยบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
92 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กน.20/2552 เรื่อง การดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทจัดการ 6 เมษายน 2560 regreview@sec.or.th
93 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กธ. 32/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
94 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กน. 24/2553 เรื่อง การไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ 6 เมษายน 2560 regreview@sec.or.th
95 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กข. 25/2552 เรื่อง การกำหนดสถาบันการเงินอื่นที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (แก้ไขโดย กข. 10/2554) 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
96 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กธ. 18/2554 เรื่อง หลักการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
97 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กก. 6/2538 เรื่องการกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน   6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
98 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
เรื่อง กำหนดข้อบังคับอื่นของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์  6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
99 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตและจดทะเบียนสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
100 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กน. 22/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการเงินร่วมลงทุน 6 เมษายน 2560 fintech@sec.or.th
101 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กจ/น/ข. 28/2549 เรื่อง แก้ไขข้อกำหนดลักษณะต้องห้ามของบุคลากรภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 6 เมษายน 2560 regreview@sec.or.th
102 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทข. 86/2552 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นบุคคลธรรมดา 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
103 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทข. 82/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
104 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทธ. 88/2552  เรื่อง การเปิดทำการและหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
105 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทธ. 25/2553  เรื่อง การซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
106 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทธ. 25/2551 เรื่อง การเรียกและการวางหลักประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แก้ไขโดย ทธ. 13/2554) 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
107 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทธ/น/ข. 24/2553  เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
108 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทธ. 59/2552  เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
109 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทธ/น/ข. 61/2552  เรื่อง การทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอนโดยบริษัทหลักทรัพย์ 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
110 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทน. 49/2553 เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการและการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการอีทีเอฟต่างประเทศ 6 เมษายน 2560 regreview@sec.or.th
111 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทข. 69/2552 เรื่อง การกำหนดลักษณะของการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนจะกระทำมิได้ 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
112 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทธ. 46/2552 เรื่อง การเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (แก้ไขโดย ทธ. 101/2552) 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
113 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทธ. 1/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เพื่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 6 เมษายน 2560 regreview@sec.or.th
114 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทธ. 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
115 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทธ/น. 53/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อหรือมีหุ้นของบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทหลักทรัพย์ 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
116 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สธ/น. 18/2554  เรื่อง การรายงานเงินลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ตามวงเงินจัดสรร 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
117 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สด. 3/2554 เรื่อง รายการเพิ่มเติมในสัญญาก่อตั้งทรัสต์สำหรับการตั้งบัญชีเงินสำรองหรือเงินทุนทยอยชำระ  19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
118 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สข. 4/2553 เรื่อง รายการในสัญญาก่อตั้ง ทรัสต์ (แก้ไขโดย สข. 8/2554) 19 เมษายน 2560 corporat@sec.or.th
119 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สธ/ข. 40/2547 เรื่อง แบบคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
120 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สธ. 24/2548 เรื่องการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า        6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
121 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สธ. 24/2549 เรื่องการคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
122 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สธ. 9/2549 เรื่องการจัดทำและการยื่นรายงานของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แก้ไขโดย สธ.17/2551)         6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
123 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สธ. 45/2553 เรื่อง เวลาทำการและวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
124 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สธ. 19/2554  เรื่อง การรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวงเงินจัดสรร 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
125 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
อธ. 12/2541 เรื่อง การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์     6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
126 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
อธ. 6/2541 เรื่อง การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์     6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
127 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
อธ/น. 9/2541 เรื่อง การให้ความเห็นชอบสัญญาร่วมบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์     6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
128 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
อธ. 12/2543 เรื่อง การย้ายที่ตั้งสำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
129 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
อธ. 28/2543 เรื่อง แนวทางการพิจารณาการประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
130 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สน. 40/2544  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาวัตถุประสงค์หลักในการให้คำแนะนำทางวิทยุกระจาย เสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
131 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
อธ. 27/2544 เรื่อง การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์ 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
132 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สน. 2/2545 เรื่อง การจัดทำรายงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและการกำหนดแบบรายงานวันเริ่ม และวันหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้คำแนะนำ 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
133 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
อย. 7/2545 เรื่อง แนวทางการพิจารณาการประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
134 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สธ. 22/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ในการให้กู้ยืมเงินแก่นักลงทุนเพื่อซื้อหลักทรัพย์หรือให้ยืมหลักทรัพย์แก่นักลงทุน 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
135 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
อธ/น. 16/2545 เรื่อง การผ่อนผันให้บริษัทหลักทรัพย์ซื้อหรือมีหุ้นของบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุน 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
136 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
อธ. 26/2545 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
137 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
อธ. 9/2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
138 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
อธ/น. 11/2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
139 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สธ. 25/2550 เรื่อง การกำหนดอัตราหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน     6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
140 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สธ. 25/2551 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
141 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สธ. 42/2540 เรื่องการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่มิใช่ลูกค้าสถาบันเพื่อขายชอร์ต (แก้ไขโดย สธ. 26/2551) 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
142 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สน. 43/2553 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินและการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวม 6 เมษายน 2560 regreview@sec.or.th
143 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทธ. 26/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
144 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทน. 42/2552 เรื่อง การทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการและข้อกำหนดสำหรับบริษัทจัดการในการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน 6 เมษายน 2560 regreview@sec.or.th
145 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สธ. 44/2553 เรื่อง เวลาทำการและวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
146 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สน. 1/2554 เรื่องการตรวจสอบและการเปิดเผยรายชื่อหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศและการขอจัดสรรวงเงินสำหรับหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ 6 เมษายน 2560 regreview@sec.or.th
147 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สน. 25/2545  เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลร่วมลงทุน 6 เมษายน 2560 fintech@sec.or.th
148 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สน. 37/2545 เรื่อง แบบรายงานที่เกี่ยวกับนิติบุคคลร่วมลงทุน และกิจการที่นิติบุคคลร่วมลงทุนได้ลงทุน 6 เมษายน 2560 fintech@sec.or.th
149 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
อน. 13/2545  เรื่อง การขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุน (แก้ไขโดย อน. 8/2546)       6 เมษายน 2560 fintech@sec.or.th
150 ประกาศนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนทรัพย์สินของลูกจ้างจากกองทุนเดิมที่ลูกจ้างเป็นสมาชิกหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเข้ากองทุนใหม่ที่ลูกจ้างเป็นสมาชิก  6 เมษายน 2560 regreview@sec.or.th
151 หนังสือเวียน กลต.ก.(ว) 2/2538 เรื่อง การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ 6 เมษายน 2560 insec@sec.or.th
152 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (แก้ไขโดย กจ. 7/2555) 8 มิถุนายน 2560ถึง 8 กรกฎาคม 2560 corporat@sec.or.th
153 ​ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กจ. 13/2555 เรื่อง การกำหนดผู้ออกหลักทรัพย์ที่ถือเป็นบริษัท 8 มิถุนายน 2560ถึง 8 กรกฎาคม 2560 corporat@sec.or.th
154 ​ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 31/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทต่างประเทศหรือบริษัทในเครือในประเทศไทย (แก้ไขโดย ทจ. 30/2555) 8 มิถุนายน 2560ถึง 8 กรกฎาคม 2560 corporat@sec.or.th
155 ​ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (แก้ไขโดย ทจ. 29/2555) 8 มิถุนายน 2560ถึง 8 กรกฎาคม 2560 corporat@sec.or.th
156 ​ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กธ. 11/2553 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แก้ไขโดย กธ. 6/2555) 8 มิถุนายน 2560ถึง 8 กรกฎาคม 2560 insec@sec.or.th
157 ​ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กธ. 18/2554 เรื่อง หลักการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 8 มิถุนายน 2560ถึง 8 กรกฎาคม 2560 insec@sec.or.th
158 ​หนังสือเวียน กลต.ธ.(ว) 27/2549 เรื่อง การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์ 8 มิถุนายน 2560ถึง 8 กรกฎาคม 2560 insec@sec.or.th
159 ​ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทน. 42/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมคาร์บอน ​13 มิถุนายน 2560 ถึง 13 กรกฎาคม 2560 regreview@sec.or.th
160 ​ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทน. 43/2555 เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมคาร์บอนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ​13 มิถุนายน 2560 ถึง 13 กรกฎาคม 2560 regreview@sec.or.th
161 ​ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สน. 20/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุญาตเกี่ยวกับการลงชื่อในทรัพย์สินของลูกค้า (แก้ไขโดย สน. 17/2555) ​13 มิถุนายน 2560 ถึง 13 กรกฎาคม 2560 regreview@sec.or.th
162 ​ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สน. 21/2555 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมคาร์บอน ​13 มิถุนายน 2560 ถึง 13 กรกฎาคม 2560 regreview@sec.or.th
163 ​ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สน. 22/2555 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมคาร์บอน ​13 มิถุนายน 2560 ถึง 13 กรกฎาคม 2560 regreview@sec.or.th
164 ​ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กจ. 9/2555 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ​13 มิถุนายน 2560 ถึง 13 กรกฎาคม 2560 regreview@sec.or.th
165 ​ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อน. 13/2545  เรื่อง การขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุน (แก้ไขโดย อน. 8/2546) ​13 มิถุนายน 2560 ถึง 13 กรกฎาคม 2560 regreview@sec.or.th
166 ​ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทด. 79/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการยื่นงบการเงินประจำปีและการจัดทำรายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ​11 กรกฎาคม 2560 ถึง 11 สิงหาคม 2560 msec@sec.or.th
​167 ​ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สย. 12/2548 เรื่อง การขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ​11 กรกฎาคม 2560 ถึง 11 สิงหาคม 2560 msec@sec.or.th
​     - แบบ 67-1
168 ​ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สด. 46/2552 เรื่อง เอกสารหลักฐานประกอบการขอความเห็นชอบกฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ​11 กรกฎาคม 2560 ถึง 11 สิงหาคม 2560 msec@sec.or.th
169
ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
28 กุมภาพันธ์ 2561
170
ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
 
28 กุมภาพันธ์ 2561
171
ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
28 กุมภาพันธ์ 2561
172
ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
28 กุมภาพันธ์ 2561
 
173
ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน
28 กุมภาพันธ์ 2561
​174
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9 มีนาคม 2561
nat@sec.or.th
​175 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 9 มีนาคม 2561 nat@sec.or.th
​176 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 9 มีนาคม 2561 nat@sec.or.th
​177 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 9 มีนาคม 2561 nat@sec.or.th
​178
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
9 มีนาคม 2561 nat@sec.or.th
​179 ​กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 26 มีนาคม 2561​​ insec@sec.or.th
​180 ​ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สจ. 11/2556 เรื่องการระงับการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้นเป็นการชั่วคราว เมษายน 2561​​ debt@sec.or.th
​181 ​ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  กธ. 9/2556 เรื่อง การแยกและจัดการทรัพย์สินของลูกค้าในกรณีผู้ประกอบธุรกิจถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 6 กรกฎาคม 2561​ insec@sec.or.th
​182 ​ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  กน. 40/2543 เรื่อง การกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ​6 กรกฎาคม 2561 insec@sec.or.th
​183 ​ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  กลต.กธ.(ว) 39/2556 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์รับคำสั่งซื้อหลักทรัพย์นอกสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวได้ ​6 กรกฎาคม 2561 insec@sec.or.th

 

ปรับปรุงล่าสุด 07 สิงหาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map