ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็น
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน
 
 
ตามที่กระทรวงการคลังได้มีประกาศเรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 กำหนดให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทุกแห่งแยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกันให้แล้วเสร็จโดยการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่และดำเนินการให้บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542 แล้ว นั้น
 
โดยที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่า บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้ยื่นคำขอแยกธุรกิจไว้แล้วในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถดำเนินการแยกธุรกิจให้เสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติอีกหลายขั้นตอนที่แตกต่างกันแต่ละรายบริษัท ดังนั้น เพื่อมิให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับความเสียหายจากการถูกระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนที่ใช้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจนเพื่อให้การกำกับดูแลฐานะการเงิน ความสามารถในการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
 
 
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
 
 
ข้อ 2 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทุกแห่งแยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกันให้แล้วเสร็จ โดยการจัดตั้งบริษัทใหม่และดำเนินการให้บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2543
 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ถูกระงับการดำเนินกิจการและไม่อาจแก้ไขหรือฟื้นฟูฐาน และไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
 
 
ข้อ 3 เมื่อแผนการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกันของธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ใด ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นั้นได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ตามแผนการแยกธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบ และได้ดำเนินการให้บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 แล้ว หากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่อาจดำเนินการแยกธุรกิจให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2543 โดยมีเหตุอันควรตามแต่กรณี ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจพิจารณาผ่อนผันระยะเวลาตามข้อ 2 ให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นั้นได้ตามที่เห็นสมควร
 
 
ข้อ 4 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศนี้โดยไม่ดำเนินการหรือไม่สามารถดำเนินการแยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 2 หรือภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันตามข้อ 3 ให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ดังกล่าวระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวจนกว่าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จะดำเนินการแยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกันได้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันให้เป็นประการอื่น
 
 
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2542
 
(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง