ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง กำหนดกิจการการจัดการเงินร่วมลงทุนให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้การประกอบกิจการประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุนเป็นธุรกิจหลักทรัพย์ตาม (7) ของบทนิยามคำว่า "ธุรกิจหลักทรัพย์" ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 

ข้อ 2 การประกอบกิจการประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุนตามข้อ 1 หมายความว่าการรวบรวมเงินจากผู้ลงทุนประเภทสถาบันอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อไปจัดตั้งนิติบุคคลร่วมลงทุนและขอขึ้นทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุนดังกล่าวไว้กับสำนักงาน และบริหารเงินของนิติบุคคลร่วมลงทุนนั้นโดยอาจส่งบุคลากรเข้าร่วมบริหารในกิจการที่นิติบุคคลร่วมลงทุนนำเงินไปลงทุนคำว่า "ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน" "นิติบุคคลร่วมลงทุน" และ "กิจการ" ให้เป็นไปตามลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.จะประกาศกำหนด

 

 

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2544 เป็นต้น

 

 
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2544
 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง