ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง กำหนดกิจการการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์
ให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้
 
ข้อ 1 ในประกาศนี้
 
     "ผู้ค้าหลักทรัพย์" หมายความว่า
     (1) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์
     (2) ผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ
     (3) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 
ข้อ 2 ให้การประกอบกิจการประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ตาม (7) ของบทนิยามคำว่า "ธุรกิจหลักทรัพย์"  ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535


ข้อ 3 การประกอบกิจการประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ตามข้อ 2 หมายความว่าการให้บริการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อให้เกิดการซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์เป็นทางค้าปกติ โดยรวบรวมข้อมูลการเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ค้าหลักทรัพย์และจัดให้มีระบบที่ทำการจับคู่คำสั่งซื้อขายของผู้ค้าหลักทรัพย์หรือระบบที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ค้าหลักทรัพย์สามารถตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกันได้ ทั้งนี้ โดยได้รับค่านายหน้าค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่น
 
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 

 ประกาศ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2543

(ธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง