ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้ "การประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์" เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ตาม (7) ของบทนิยามคำว่า "ธุรกิจหลักทรัพย์" ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 

ข้อ 2 การประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามข้อ 1 หมายความว่าการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปในการจัดให้เกิดการยืมหรือการให้ยืมหลักทรัพย์เป็นทางค้าปกติ  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำในฐานะคู่สัญญากับผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม หรือในฐานะตัวแทนของผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม

การประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ไม่ให้หมายความรวมถึง

(1) การเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หรือกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  ทั้งนี้ เฉพาะกรณีการเข้าเป็นคู่สัญญาที่กระทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือในฐานะตัวแทนของบุคคลอื่นที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย

(2) การให้บริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แก่สมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น  ทั้งนี้ เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าว

 

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540

 

(นายอำนวย วีรวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง